POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
12.12.2018 / Streda / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2019 – 2021.
6. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2019 – 2021.
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
8. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
9. Schválenie platu starostu.
10. Diskusia.
11. Interpelácie poslancov.
12. Schválenie uznesenia.
13. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá