POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
06. 06. 2019 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmeny rozpočtu obce Rozpočtovým opatrením.
6. Schválenie záverečného účtu obce Zázrivá za rok 2018.
7. Diskusia.
8. Interpelácie poslancov.
9. Schválenie uznesenia.
10. Záver.

 

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá