POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
12. 12. 2020 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 7
6. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2020 – 2022.
7. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2020 – 2022.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
9. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 6 – 11/2019 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 20 – 02/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá
12. Správa audítora, Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa, Obec Zázrivá 2018
13. Diskusia.
14. Interpelácie poslancov,
15. Schválenie uznesenia.
16. Záver.

JUDr. Matúš Mních,
v.r. starosta obce Zázrivá