ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – zrušené

zazriva

V súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR, starosta obce Zázrivá ruší   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej

 


V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá neverejné zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej /z dôvodu preventívneho opatrenia pred šírením koronavírusu SARS-CoV-2/ na deň:
13. 03. 2020 / piatok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým opatrením.
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních,
v.r. starosta obce Zázrivá