POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvoláva starosta obce Zázrivá  zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej  na deň:
14. 09. 2020 / pondelok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu na rok 2020 rozpočtovými opatreniami.
6. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá č. 14-05/2020 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.
8. Diskusia.
9. Interpelácie poslancov.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

JUDr. Matúš Mních,
v.r. starosta obce Zázrivá