POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:
10. 12. 2020 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2020 rozpočtovými opatreniami.
6. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2021 – 2023.
7. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu obce Zázrivá na roky 2021 – 2023.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 14 – 06/2020 o o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej šlole a školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá
10. Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 04.12. 2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá č. 02 – 05 – 2020 o nájme a podnájme nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Zázrivá
12. Správa audítora, Konsolidovaná účtovná závierka a výročná správa, Obec Zázrivá 2019
13. Diskusia.
14. Interpelácie poslancov.
15. Schválenie uznesenia.
16. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá