Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

27. 02. 2015  /piatok/   o 15. 30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba  návrhovej  komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. VZN obce Zázrivá o  záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Zázrivá
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva