POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 29. 06. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Zmena rozpočtu obce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 5
5. Zakúpenie nehuteľnosti rodinného domu s.č. 184 s príslušnými pozemkami do vlastníctva obce
6. Diskusia.
7. Interpelácie poslancov.
8. Schválenie uznesenia.
9. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v.r.
starosta obce Zázrivá