Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

29. 05. 2015  /piatok/   o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.
Otvorenie zasadnutia.
2.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.
Voľba  návrhovej  komisie.
4.
Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5.
Stanovisko hl. kontrolóra k Záverečnému účtu za rozpočtový rok 2014.
6.
Schválenie  Záverečného účtu za rozpočtový rok 2014.
7.
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 2015.
8.
Interpelácie poslancov.
9.
Diskusia.
10.
Schválenie uznesenia.
11.
Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva