Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

13. 11. 2015 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.  Voľba  návrhovej  komisie.
4.  Návrh a  schválenie členov do Rady školy.
5.  Projekt Verejného osvetlenia obce Zázrivá – úver.
6.  Príprava rozpočtu obce na roky 2016 – 2018.
7.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
8.  Interpelácie poslancov.
9.  Diskusia.
10. Schválenie uznesenia.
11. Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva