Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

04. 12. 2015 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na  území obce Zázrivá.
6. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na   území obce   Zázrivá.
7. VZN obce Zázrivá o umiestňovaní volebných plagátov.
8. VZN obce Zázrivá o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá.
9. VZN obce Zázrivá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá.
10. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2016 – 2018.
11. Programový rozpočet  obce Zázrivá na roky 2016 – 2018.
12. Interpelácie poslancov.
13. Diskusia.
14. Schválenie uznesenia.
15. Záver.

JUDr.  Matúš  Mních, v. r.
starosta  obce  Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva