Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

19. 02. 2016 /piatok/ o 15.30 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
5. Prerokovanie  a schválenie „ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja za Združenie obcí  Mikroregión Terchovská dolina“.
6. Interpelácie poslancov.
7. Diskusia.
8. Schválenie uznesenia.
9.  Záver.

JUDr. Matúš Mních, v. r.
starosta obce Zázrivá

Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva