Pozvánka na zasadanie OZ v Zázrivej

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá   zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň:

28. 08. 2015  / piatok /   o 15. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

s týmto programom:
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3.  Voľba  návrhovej  komisie.
4.  Schválenie vytvorenia rozpočtovej organizácie – Základná škola Zázrivá s Materskou školou Zázrivá.
5.  Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov.
6  Interpelácie poslancov.
7.  Diskusia.
8.  Schválenie uznesenia.
9.  Záver.

JUDr.  Matúš  Mních, v. r.
starosta  obce  Zázrivá

Pozvánka na zasadanie OZ v Zázrivej