Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu o poverení ochranou poľovníctva v PR Grapy

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov Vás žiada o spoluprácu pri doručení rozhodnutia č. OU-ZA-OOP4-2021/025016-002 zo dňa 23.06.2021, ktoré je prílohou tejto žiadosti. V zmysle š 26 ods. 2 Správneho poriadku Vás žiadame o zverejnenie tejto písomnosti u Vás obvyklým spôsobom ( v tlači, v rozhlase, na dočasnej úradnej tabuli Okresného úradu Žilina, ktorú prosíme zriadiť na Vašej úradnej tabuli). Doba po ktorú je potrebné listinu na tabuli zverejniť je 15 dní.

Po uplynutí tejto doby Vás žiadame o zvesenie predmetného rozhodnutia, vyznačenie údajov o vyvesení a zvesení a jeho zaslanie na Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov.
Rozhodnutie bude tiež zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke tunajšieho správneho orgánu, na www.minv.sk/ľokresny-urad-zilina v podtitule verejné vyhlášky a informácie.

Prílohy
1. Rozhodnutie č. OU-ZA-OOR4-2021/G25016-002 zo dňa 23.06.2021