schôdza valného zhromaždenia – Okrúhlica

Okrúhlica, pozemkové spoločenstvo Zázrivá zvoláva na deň 22.08.2021
o 12,30 hod. členskú schôdzu valného zhromaždenia, ktorá sa bude konať
v Kultúrnom dome v Zázrivej s nasledovným programom:
– určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
– voľba návrhovej a mandátnej komisie
– správa o plnení uznesenia z poslednej valnej hromady
– správa o hospodárení spoločenstva v r. 2020
– schvaľovanie účtovnej uzávierky
– správa revíznej komisie
– plán hospodárenia na rok 2021
– diskusia
– uznesenie
– občerstvenie a záver

V prípade nedostatočnej účasti podielnikov potrebných na schvaľovanie účtovnej uzávierky (51%)
bude určený náhradný termín zasadnutia na ten istý deň o 13,00 hod a ďalší termín o 13,30 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!
Skubeň Cyril , predseda spoločenstva v.r.