Separujeme odpad v Mikroregióne Terchovská dolina

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP
Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina: Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov Mikroregiónu Terchovská dolina

Každý z nás ročne „vyrobí“ takmer 350 kg komunálneho odpadu. Množstvo výrobkov, obalov na jedno použitie, a pokazených vecí, pre ktoré momentálne nenachádzame využitie, dnes väčšinou vyhodíme do jednej odpadovej nádoby. A práve kvôli tomuto prístupu končí vyše 90 % komunálneho odpadu na skládkach a v spaľovniach. Aby odpad nekončil najmä na skládkach komunálneho odpadu je nutné ho separovať – triediť.

Takto vytriedený odpad potom nie už ako odpad, ale vstupná surovina pre ďalšie spracovanie. Napríklad vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75 %, vody o 35 % a spotrebu energie o 75 %. Podobným spôsobom môžeme využiť vyseparované plasty, sklo …. t.j. vyrobiť z odpadu nové výrobky. Alebo zvyšky zeleniny, ovocia z kuchyne, lístie, pokosenú trávu … to všetko môžeme využiť kompostovaním, čo je prirodzený proces rozkladania organických látok mikroorganizmami a malými živočíchmi. Výsledný produkt – kompost môžeme využiť pri pestovaní rastlín ako hnojivo.

Najlepším odpadom však naďalej zostáva ten, ktorý nikdy nevznikne. Premýšľajme teda napríklad už pred nákupom, koľko odpadu následne z neho vznikne.

Preto, aby sme ľudí i v našom mikroregióne naučili ako a prečo separovať pripravilo a zrealizovalo  17 obcí patriacich do Mikroregiónu Terchovská dolina (MTD) projekt s názvom „Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov  Mikroregiónu Terchovská dolina.“ Tento projekt je podporený z fondov Európskej Únie v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a podpora spoločného integrovaného systému separovaného zberu v MTD. Počas projektu, ktorý končí v júni 2012 sa:

●        nakúpili pojazdné štiepkovače na úpravu biologického odpadu, lisy na papier a plasty
●        nakúpila technika na zabezpečenie separovaného zberu v obciach – traktory s prívesmi, veľkokapacitné kontajnery, plastové nádoby a vrecia na vyseparované zložky odpadu, auto na zvoz kontajnerov…
●        rozšíria zberné miesta pre ukladanie 5 základných komodít – papier, sklo, plasty, kovy, tetra packy
●        zvýši občianske povedomie v oblasti separácie komunálnych odpadov

Radi by sme aj touto cestou zvýšili povedomie občanov dotknutých obcí v oblasti separovaného zberu a pozvali Vás na podujatia, kde sa dozviete bližšie informácie nielen o projekte, ale aj bližšie informácie ohľadom separácie odpadov. O organizovaní podujatí ste boli alebo budete informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, distribuovaných pozvánok alebo cez web stránky obcí. Ďalšie informácie môžete získať vo vydaných letákoch.