Šťastné a veselé Vianoce

Vážení spoluobčania,

tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
V tento sviatočný čas, chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku, zdravie, šťastie a rodinnú pohodu. Mal by to byť čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si určite spomenú na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme práve v tomto období dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Sadnime si večer k štedrovečernému stolu v pokoji a pokore spoločne so svojimi rodinami a prežime tento čas v pokoji a láske. Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem, Vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní Vašich domácností, za prácu na pracoviskách, za prácu v prospech našej obce.

Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl. Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky.

Váš starosta Matúš Mních

Šťastné a veselé Vianoce