STAVEBNÉ POVOLENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebníci Ing. Katarína Pavlikovská a manžel František Pavlíkovský, bytom Ladožská 1437/6,040 12 Košice, v zastúpení: VIZUALDK projekt, s.r.o., M.R. Štefánika 1833,026 01 Dolný Kubín, podali dňa 16.08. 2021 na stavebný úrad v Zázrivej žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „Prestavba a nadstavba existujúceho rodinného domu s.č.21 a zadných stavov“, na parc, č. KN-C: 1764 v k. ú. Zázrivá, Dolina.
Obec Zázrivá, ako príslušný správny orgán podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. predpisov (stavebný zákon), prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia a po preskúmaní podľa ustanovení § 62 a 63 stavebného zákona rozhodlo takto: podľa §66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a §10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebníkom: Ing. Kataríne Pavlikovskej a Františkovi Pavlíkovskému, Ladožská 1437/6, 040 12 Košice

povoľuje

Prestavbu a nadstavbu: existujúceho rodinného domu súp. č. 21 a zadných stavov
Na pozemku: parc. KN-C č. 1764
v k. ú. : Zázrivá – Dolina
Popis stavby: projekt rieši prestavbu a nadstavu existujúceho rodinného domu s.č. 21a zadných stavov.

Dokument vo forme PDF na stiahnutie tu: 2021_10_06_ver_vyhl_stav_pov