Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice

Obec Zázrivá na základe získanej dotácie v zmysle zmluvy č.PHZ-OPK1-2018-000556-003 zo dňa 20.09.2018, realizovala rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.

Názov projektu: „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Výška poskytnutej dotácie: 30 000 €
Výška finančných prostriedkov z vlastných zdrojov: 12 474,75 €
Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 70,63 %

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk