Uznesenie 2-2016 OZ v Zázrivej

U Z N E S E N I E zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,  konaného dňa:  10. 06.  2016,  č.:  2 / 2016.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Žiadosť  p. Antona Hakáča, Havrania 112, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. C KN 2994/2, TTP o výmere 26 m2 pod výstavbu garáže v k. ú. Zázrivá, Havrania.
2.Žiadosť p. Mareka Vojvodu a Jozefa Harnádka o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku pod prístupovú cestu v k. ú. Zázrivá, Dolina.
3. Žiadosť p. Igora Kozáka, Stred 87, Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku pod prístupovú cestu, skládku dreva a ihrisko pre deti  v k. ú. Zázrivá, Stred.
4. Žiadosť p. Ing. Igora Badáňa, Veľká Petrová 46, Zázrivá  o opravu cesty v Petrovej.
5.Žiadosť p. Ing. Antónie Žúborovej, Stred 423, Zázrivá o rozšírenie svetelných bodov verejného osvetlenia.
6.Žiadosť p. Boženy Bellovej, Biela 112, Zázrivá o preloženie lampy verejného osvetlenia s následným riešením na mieste samom.
7. OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Jana Pazderová, člen: Peter Štyrák, člen: Ambróz Otruba
2. Zapisovateľa: Anton Drengubiak.
3. Overovateľov  zápisnice:Mgr. Marek Bílek a Ing. Radovan Lupták.

C/ Schvaľuje:
1.Žiadosť p. Aleny Pazderovej, Stred 87, Zázrivá o prenájom obecného neknihovaného pozemku podľa priloženej žiadosti ( časť E KN parc. č. 21509/4 o výmere 30 m2) pod výstavbu prístrešku – garáže  v k. ú. Zázrivá, Stred a v zmysle VZN obce Zázrivá  o nájme obecných pozemkov.
2. Žiadosť p. Martina Láštica, Stred 74, Zázrivá  o prenájom obecného neknihovaného pozemku podľa priloženej žiadosti – časť parc. č. E KN 20967/1 o výmere 24 m2 pod výstavbu garáže a  v zmysle VZN obce Zázrivá  o nájme obecných pozemkov.
3. Schvaľuje  prenájom obecných neknihovaných pozemkov p. Tomášovi Kazárikovi, Dolina 3, Zázrivá a to: E KN parc. č. 16414/1, 16413/2 a časť parc. 21300/18 o výmere 150 m2, k. ú. Zázrivá, Dolina pre potreby skladovania dreva a na túto prenajatú plochu si dá žiadateľ vypracovať geometrický plán a pri jeho zameraní bude prítomný starosta obce.
4. Opravu a údržbu cesty v Doline do Jankých vrátane odvodňovacích kanálov v termíne do konca roku 2016.
5. Zámer odpredaja a odkúpenia pozemkov medzi Obcou Zázrivá a Spišskou katolíckou Charitou podľa priloženého predbežného geometrického plánu.
6. VZN obce Zázrivá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá.
7. VZN obce Zázrivá o správe a prevádzkovaní pohrebiska a Prevádzkový poriadok pohrebiska.
8. Rozpočtové opatrenie č. 2  podľa priloženého návrhu.
9. Rozpočtové opatrenie č. 3  podľa priloženého návrhu.
10. Rozpočtové opatrenie č. 2  podľa priloženého návrhu.
11. Úpravu platu starostovi obce Zázrivá: základný plat zvýšený o   30%.
12. OZ schvaľuje Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
13. OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 na tvorbu rezervného fondu vo výške 18.595,36 EUR.
14. OZ schvaľuje Plán kontrol hl. kontrolóra obce na II. polrok 2016 podľa predloženého plánu.

D/ Rozhodlo:
1. Neschváliť žiadosť spoločnosti TANTA s.r.o., Havrania 5, Zázrivá o pristavenie terasy k obecnej budove na námestí na rozšírenie prevádzky Central Café Bar.
2.  Neschváliť žiadosť p. Andreja Mäsiara a manž., Plešivá131, Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 21609/6 v k. ú. Zázrivá, Plešivá. Žiadateľom sa povoľuje užívať uvedený obecný pozemok ako prístupovú cestu  k ich pozemku.

E/ Ukladá:
1.Prednostovi úradu pripraviť informačný leták pre občanov obce Zázrivá o nakladaní a triedení odpadov v obci Zázrivá.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

Uznesenie 2-2016 v pdf

Uznesenie 2-2016 OZ v Zázrivej