Uznesenie OZ v Zázrivej 3-2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  29. 05.  2015,  č.:  3 / 2015.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť o prenájom pozemku p. Zuzany Kôpkovej, Petrová 27, Zázrivá pri zastávke SAD na križovatke smerom Petrová.
2. Žiadosť o finančný príspevok p. Ing. Jána Chovanca, SNP 1200/13, Dolný Kubín na prístupovú cestu s mostom.
3. Žiadosť o pridelenie obecného bytu p. Boženy Kôpkovej, Stred 422, Zázrivá.
4. Záver z opätovnej administratívnej kontroly dokumentácie k verejnému obstarávaniu pre projekt „ Rekonštrukcia Základnej školy Zázrivá…“ z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
5. Upozornenie prokurátora podľa § 28, ods. 1, zákona č. 153/2001 Z.z., ohľadom VZN o vymedzení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov.
6. Upozornenie prokurátora o povinnosti viesť evidenciu školskej dochádzky u detí, ktoré majú povinnosť školskej dochádzky.
7. Informáciu starostu obce o liste z kancelárie prezidenta SR, z kancelárie predsedu vlády SR a z kancelárie verejného ochrancu práv, ohľadom listu petičného výboru za zachovanie budovy materskej školy deťom materskej školy.
8. Rozpočtové opatrenie č. 2 obce Zázrivá.
9. Informáciu starostu obce o vykonanej kontrole evidencie detí rok pred plnením povinnej školskej dochádzky Okresným školským úradom v sídle kraja.
10. Informáciu starostu obce o odvolaní proti postupu stavebného úradu Zázrivá – odstránenie nepovolenej stavby oplotenia, podanom p. Ing. Františkom Smiškom, Stred 279, Zázrivá.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Jozef Červeň, člen: Ing. Radoslav Lupták.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Žiadosť  p. Jaroslava  Matúša, Ráztoky 87, Zázrivá o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku  –  E KN parc. č. 20911/14 – ostatné plochy o výmere 18 m2 , k. ú. Zázrivá, Ráztoky, ktorý sa nachádza pri jeho pozemkoch z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome s. č. 87. OZ schválilo  odpredaj uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 180.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za  odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

2) Erik Lacko, Havrania 71, Zázrivá – žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť   E KN parc. č. 20967/7 – vodné plochy o výmere 132 m2, ale v zmysle GP č. 30216621-025/2004, pozemok zobrazený ako C KN parc. č. 3383/8, zast. pl. o výmere 37 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo odpredaj uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 370.- €, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za  odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

3. Štefan Kysel, Cyrila a Metoda 1315/7, 987 04 Bánovce nad Bebravou –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – E KN parc. č. 13367/2, orná pôda o výmere 82 m2, k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 820.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa  a s pozemkami žiadateľa  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

4. Milan Kázik a manž. Mária Káziková, Ráztoky 92, Zázrivá –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – E KN parc. č. 20911/7, ostatné plochy o výmere 32 m2, k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje celkom: 320.- €, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ).

5. Štefan Paľa, Mútne 735,  –  žiadosť o odkúpenie pôvodne neknihovaného pozemku – časť E KN parc. č. 20948/2, ostatné plochy o výmere 394 m2, ale iba cca 60 m2  k. ú. Zázrivá, Ráztoky z dôvodu vysporiadania pozemkov pri rodinnom dome a pod hospodárskou budovou. OZ schválilo zámer odpredaja uvedeného pozemku za cenu: 10.-€/m2 ,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2015, zo dňa 29. 05. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci  7  prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták,  Anton Drengubiak,  Mgr. Marek Bílek, Ambróz Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň ( pri hlasovaní neboli prítomní 2 poslanci – Jana Pazderová a  Stanislav Žúbor ). Ku odpredaju je potrebné doložiť geometrický plán na odkupovaný pozemok.

6. Žiadosť o znovu vydanie súhlasu na prevádzkovanie pobočky stávkovej kancelárie Niké, s.r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava v zariadení Bar Skala, Stred 439, Zázrivá.

7. Žiadosť o jednorázové predĺženie prevádzkového času v prevádzke Penzión Havrania, žiadateľa El Toro, s.r.o., A. Rudnaya 21, Žilina  v dňoch : 11. 07. 2015, 01. 08. 2015, 08. 08. 2015 a 22. 08. 2015 v čase od 22,00 do 06,00 hod. za podmienky: nebude nadmerné rušenie nočného kľudu, znečistenie okolia.

8. Zriadenie Súkromnej umeleckej školy v Zázrivej žiadateľovi: Akadémia muzika, o. z., sídlo: Školská 104, 013 06 Terchová.

9. Úpravu platu starostovi obce Zázrivá: 858.-€ (priemerná mzda za rok 2014 podľa štatistického úradu SR) x 1,98 ( násobok podľa počtu obyvateľov obce) +  509,+65 € ( 30 % navýšenie), čo je po zaokrúhlení: 2209.-€ v hrubom za mesiac.

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015.

11. Obecné zastupiteľstvo:
a) prerokovalo
1/ záverečný účet za r. 2014
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014
b) berie na vedomie
1/ plnenie programového rozpočtu za r. 2014
2/ stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014
c) schvaľuje
I. celoročné hospodárenie
– bežné príjmy obce 1 202 054,54 €
– bežné výdavky obce 629 296,80 €
– bežné príjmy ZŠ 17 423,66 €
– bežné výdavky ZŠ 521 448,54 €
– celkový prebytok bežného rozpočtu 68 732,86 €
– kapitálové príjmy  34 128,80 €
– kapitálové výdavky 82 290,58 €
– schodok kapitálového rozpočtu – 48 161,78 €
– príjmové FO  33 731,96 €
– výdavkové FO  0.- €
– hospodársky výsledok  FO  33 731,96 €
II. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za r. 2014 vo výške:  54 303,04 €
III. vylúčenie z prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z fondu prevádzky, údržby
a opráv, z účelovo viazaných darov a z účelovo poskytnutých preddavkov v sumu :
20 710,00 €
IV. prevod prebytku rozpočtu za rok 2014 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b)  zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného
fondu v čiastke: 33 593,04 €
V. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 33 593,04 €.

VI. Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2014 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad.

12. Rozpočtové opatrenie č. 3 na zmenu rozpočtu obce na rok 2015.

D/ Ukladá:
1. Obecnému úradu pripraviť návrh VZN obce Zázrivá na vymedzenie miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v súlade so zákonmi o voľbách.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:

halusky 2015