UZNESENIE 3-2016 OZ V ZÁZRIVEJ

U Z N E S E N I E
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 23. 09. 2016, č.: 3 / 2016.
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1)Žiadosť o prenájom obecných priestorov p. Alžbeta Šušotová – dôvod je nezastihnutie p. Šušotovej pre konzultáciu zámeru.
2)Žiadosť o rekonštrukciu cesty v Zázrivá dolina „U Jankých“ – p. Zuzana Papalová a ďalší podpísaní občania.
3)Informácie p. Vladimíra Antola o stave cesty „na Balkán“.
4)Informáciu p. Maroša Calla o potrebe rekonštrukcie cesty v Havranej v dĺžke 3600m, pričom p.Callo prisľúbil v mene viacerých vlastníkov nehnuteľností spoluúčasť na rozpočte vo výške 50% nákladov na rekonštrukciu.
5)Zmenu rozpočtu na základe Rozpočtového opatrenia č. 5.
6)Správu audítora za rok 2015.
7)Správu o čerpaní rozpočtu za ¾ roka 2016.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda:
Bc. Jozef Jurík
člen: Marek Bílek
člen: Ing. Radovan Lupták
2. Zapisovateľa: Ján Žúbor
3. Overovateľov zápisnice: Janka Pazderová, Ambróz Otruba.

C/ Schvaľuje:
1. OZ schválilo žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. Stanislavovi Ertlovi a manž., Stred 87 a to v zmysle GP č. 30216621-081/2016, parc. č. C KN 740/12, zastavaná plocha o výmere 57 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred pod stavbu garáže za cenu: 16.6 €/m2. Jedná sa o pozemok zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve nadobúdateľov, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Odpredaj bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za odpredaj hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

2) OZ schválilo Uzavretie Zámennej zmluvy medzi Obcou Zázrivá a Spišskou katolíckou charitou, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves v zmysle predloženého geometrického plánu č. 36433730-96/2016 a č.: 30216621-075/1999 to pozemkov v k. ú. Zázrivá, Stred:
Spišská katolícka charita zamení Obci Zázrivá pozemky:
– Diel č. 4 parcely 18/3 o výmere 18 m2
– Diel č. 8 parcely 19/2 o výmere 113 m2
– Diel č. 9 parcely 19/3 o výmere 38 m2
– parcelu 583/3 o výmere 6 m2
Spolu: 175 m2.

Obec Zázrivá zamení Spišskej katolíckej charite pozemky:
– diel č. 14 parcely 17/1 o výmere 115 m2
– diel č. 15 parcely 17/1 o výmere 31 m2
– diel č. 16 parcely 583/5 o výmere 9 m2
Spolu: 155 m2, z dôvodu vysporiadania pozemkov v areály Domu Charitas. Jedná sa o pozemky, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.
Rozdiel po výmene pozemkov vo výmere 20 m2 uhradí Obec Zázrivá Spišskej katolíckej charite v sume: 16,60 €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 332.-€, slovom tristotridsaťdva eur.
Zámena bola schválená v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za zámenu pozemkov hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

3) OZ schválilo zámer odpredaja obecného pozemku p. Antonovi Drengubiakovi, Stred 87 a to v zmysle GP č. 30216621-067/2016, parc. č. C KN 740/11, zastavaná plocha o výmere 28 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred z dôvodu vysporiadania vjazdu do garáže za cenu: 16.6 €/m2. Jedná sa o pozemok, ktorý svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkom, na ktorom je stavba garáže nadobúdateľa.
Zámer odpredaja bol schválený v zmysle zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov , podľa §9a ods. 8 písmeno b.
Za zámer odpredaja pozemku hlasovali nasledovní poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Marek Bílek, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták, Ambróz Otruba, Peter Štyrák, Jana Pazderová, Stanislav Žúbor a Bc. Jozef Jurík ( t.j. 8 z 9 poslancov OZ, 1 poslanec nebol na zasadaní prítomný: Jozef Červeň).

4) OZ schválilo nájom obecného pozemku pre p. Katarínu Ertlovú, Stred 87. V žiadosti sa uvádza 18m2, pred podpisom zmluvy sa upresní potrebná výmera. Za prenájom hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

5)OZ schválilo zámer zámeny pozemkov medzi p. Teréziou Lášticovou, Dolina 28 a Obcou Zázrivá a to parc. č. E KN 14960 – TTP o výmere 154 m2 v jej vlastníctve za obecný pozemok – časť parc. č. E KN 20911/22 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky. Výmeru treba upresniť geometrickým plánom po obhliadke na mieste aj za účasti zástupcov obce. Za zámer hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

6) OZ schválilo prenájom obecného pozemku p. Františkovi Karcolovi a manž., bytom Bysterecká 2265/19-30 Dolný Kubín a to časť E KN parc. č. 20967/5 o výmere cca 260 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred „Mlynisko“ na umiestnenie vodomernej šachty, uskladnenie dreva a umiestnenie garáže.

7)Schvaľuje rekonštrukciu lavice Zázrivá – Stred (u Janťákov) formou kovových roštov; plus umiestnenie dvoch svetiel verejného osvetlenia. Termín: do 30.11.2016 / podľa žiadosti podpísaná p. Ľuba Fašánková a ostatné rodiny/ .

8)Opravu lavice a zapojenie svetiel verejného osvetlenia podľa žiadosti p. Albína Mahúta a ďalších podpísaných občanov.

9)Finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Havrania a Dom Charitas, za účelom nákupu vianočných darčekov, v sume 250,- EUR pre každé zariadenie.

10)Zmenu rozpočtu obce podľa Rozpočtového opatrenia č. 6.

D/ Rozhodlo:
1)Vyčistiť priepust pod cestou v Hornej Plešivej „Pod Dudovou“ T: 30.11.2016.
2)Vyčistenie a zrekonštruovanie čakární „Mlynisko a konča Petrovej“ T: 30.11.2016.

E/ Ukladá:
1)Opraviť plochu parkoviska „za kostolom“ a umiestniť v centre značku Parkovisko T: 30.11.2016.
2)Umiestniť zbernú nádobu na bioodpad a plasty za dom smútku na obdobie 11, 12. mesiac T: 30.9.2016.
3)Poslancom Lupták a Jurík pripraviť komisiu verejných priestorov T: 30.11.2016.
4)Opraviť cestu v časti Zázrivej – Demkovská T: 30.11.2016.
5)Vybrať zariadenie pre oddychovú zónu v časti „Sihly“ T: 30.11.2016.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

Uznesenie 3-2016 v pdf

Zberný dvor - zmena prevadzkovych hodin