UZNESENIE OZ konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6/2015

U Z N E S E N I E
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6 / 2015.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Antona Hakáča, Havrania 112 o odpredaj alebo prenájom obecného pozemku
v Havranej, časť parc. č. E KN 22232/1.
2. Žiadosť p. Jána Datku , Na Sihoti 1167/9, Dolný Kubín o odstránenie lipy v cintoríne.
3. Žiadosť občanov IBV Sihly o opravu detského ihriska.
4. Žiadosť o opravu cesty v Kozinskej.
5. Informáciu stavebného úradu o telekomunikačnom zariadení firmy Oranet, s.r.o. Novoť.
6. Žiadosť p. Jozefa Marku s manželkou, Ráztoky 59 o súhlas obce k odkúpeniu pozemku od
Slovenského pozemkového fondu pri ich rodinnom dome – časť parc. č. E KN 20885/3.
7. Žiadosť p. Ladislava Žúbora , Stred 75 o finančnú výpomoc po požiari.
8. Žiadosť p. Ľuby Fašánkovej, Stred 440 o umiestnenie verejného osvetlenia na prístupovej
ceste od križovatky smerom k rodinným domom Pod Skalím.
9. Žiadosť p. Petra Šuvadu, Dolina 179 o umiestnenie lampy verejného osvetlenia v blízkosti
jeho rodinného domu.
10. Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2014.
11. Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014.
12. Informáciu o priebežnom plnení rozpočtu na rok 2015.
13. Návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016-2018.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík.
člen: Jana Pazderová
člen: Peter Štyrák.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov zápisnice: Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor.

C/ Schvaľuje:
1. Členov Rady školy: Jana Pazderová, Ambróz Otruba, Stanislav Žúbor a Ján Štyrák (za
organizácie). Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
2. Úver obce Zázrivá vo výške 635.000.-€ na účel prefinancovania rekonštrukcie osvetlenia
obce Zázrivá. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
3. Odpredaj obecných pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Jánovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/3 – zast. plochy o výmere 31 m2 a C KN parc. č. 3109/5 – zast. plochy o výmere 27 m2 vytvorené z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2 v zmysle GP č. 30216621-088/2015 v k. ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje sumu celkom: 580.-€, slovom päťstoosemdesiat Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
4. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Ing. Miroslavovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/7 – zast. plochy o výmere 34 m2, vytvorený z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2 v zmysle GP č. 30216621-088/2015 v k. ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 340.-€, slovom tristoštyridsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
5. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľom Milanovi Kázikovi a manž. Márii Kázikovej, Ráztoky 92, 027 05 Zázrivá – E KN parc. č. 20911/7 – ostatné plochy o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 320.-€, slovom tristodvadsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov a s pozemkami žiadateľov tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
6. Odpredaj obecných pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Štefanovi Paľovi, bytom Mútne č. 735 – C KN parc. č. 1236/11, zast. pl. o výmere 12 m2 a C KN parc. č. 1236/12, zast. pl. o výmere 58 m2, ktoré boli vytvorené z E KN parc. č. 20948/2, ostatné plochy o výmere 394 m2 v zmysle GP č. 45564604-19/2015 v k. ú. Zázrivá, Biela za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 700.-€, slovom sedemsto Eur, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
7. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Štefanovi Kyselovi, Cyrila a Metoda 1315/7, 957 04 Bánovce nad Benravou – E KN parc. č. 13367/2, orná pôda
o výmere 82 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 820.-€, slovom osemstodvadsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
8. Prenájom pozemku – časť E KN parc. č. 20967/1 o výmere 55 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred, p. Jozefovi Krškovi, Stred 78 na skladovanie dreva. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
9. Zámer odpredať obecný pozemok žiadateľovi Stanislavovi Ertelovi, Stred 87, 027 05 Zázrivá v k. ú. Zázrivá, Stred – časť E KN parc. č. 21509/4, zast. plochy o výmere cca 42 m2 za cenu: 16,60 €/m2. Ku odpredaju pozemku je potrebné doložiť 2 x geometrický plán na odkupovaný pozemok, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
10. Finančné príspevky pre DSS Havrania 35 vo výške 300.-€ a pre Dom Charitas, Stred 416 vo výške 200.-€ na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov zariadení. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
11. Žiadosť o opätovné potvrdenie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v prevádzke reštaurácia Jana Smolková, Stred 153, 027 05 Zázrivá pre žiadateľa: Junior Game spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
12. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 7.
13. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 8.

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá

Na stiahnutie vo forme PDF tu:

UZNESENIE OZ konaného dňa: 13. 11. 2015, č.: 6/2015