Uznesenie OZ v Zázrivej 4-2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  31. 07.  2015,  č.:  4 / 2015.
OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Zázrivá a Slovenskou sporiteľňou Dolný Kubín
na prenájom obecných priestorov na umiestnenie bankomatu.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Bc. Jozef Jurík, člen: Peter Štyrák.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:   Jozef  Červeň a Stanislav  Žúbor.

C/ Schvaľuje:
1. Podanie žiadosti na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Zázrivá so spoluúčasťou obce vo výške 5 % z realizovanej ceny projektu.
2. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 – v Základnej škole rozpočtovým opatrením č. 4/2015.
3. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015  rozpočtovým opatrením č.  5/2015.
4. Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky na spoluúčasť projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zázrivá vo výške 30.000.-€.

JUDr. Matúš  Mních – starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo formáte PDF tu:

Uznesenie OZ v Zázrivej 4-2015