UZNESENIE OZ zo dňa: 19. 09. 2012

UZNESENIE

zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,

konaného dňa:  13. 09. 2012,  č.:  4/2012.

 

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:

1.Správu starostu obce p. JUDr. Matúša Mnícha o jednaní s Ministerstvom pôdohospodárstva k odstúpeniu od zmluvy na projekt rekonštrukcie Základnej školy v Zázrivej .

2.Žiadosť o súhlasné stanovisko obce k odkúpeniu pozemku C KN parc. č. 1748/2, ostatné plochy o výmere 256 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred od  Slovenského pozemkového fondu  pre p. Pavla Mandinca, Dolina 122, Zázrivá.

3.Žiadosť p. Žofie Matúšovej, Stred 40, Zázrivá  o preplatenie platby za vyprázdnenie septika a preplatenie nákladov na pripojenie na verejnú kanalizáciu.

 

B/ Volí:

1. Návrhovú komisiu: predseda:  Bc. Jozef Jurík

člen:  Stanislav Žúbor

člen:  Pavol Otruba.

2. Zapisovateľa:                          Anton Drengubiak

3. Overovateľov  zápisnice:      Ambróz Otruba a Tibor Bílek.

C/ Schvaľuje:

1.Program zasadania Obecného zastupiteľstva.

2.Odpredaj pozemku pod trafostanicu v k. ú. Zázrivá, Ráztoky pre SSE-D, a.s., Žilina, za schválenú cenu v zmysle VZN o cenách.

3. Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v Materskej škole v Zázrivej  za jedno dieťa za jeden mesiac vo výške 10.-€  od 1. 10. 2012.

 

D/ Rozhodlo:

1.Neschváliť žiadosť Lesov SR, OZ Námestovo o zmenu účelu užívania lesnej cesty Zázrivá – Oravská Lesná ( aby neslúžila na verejné užívanie).

2.Vyznačiť parkovacie miesta na autobusovom nástupišti a predvolať prevádzkovateľov objektov „Soliska“ a „Skaly“ na prejednanie parkovania  vozidiel ich klientov.

3. Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje, že obec Zázrivá ručí na poskytnutú zálohu v rámci čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka prístup Leader os 4, vo výške 11 500,00 € pre ručiteľov na základe požiadavky Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Platnosť ručenia končí  zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje, tzn. Uzatvorením Integrovanej stratégie rozvoja územia.

JUDr.  Matúš  Mních – starosta  obce  Zázrivá

na stiahnutie v PDF