Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13.12.2013, č.: 4/2013

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13.12.2013, č.: 4/2013

Uznesenie
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 13.12.2013, č.: 4/2013.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť o nájom bytových priestorov  p. Pavla Otrubu, Stred 203, Zázrivá.
2. Výzvu na upisovanie akcií od Prima banky Slovensko, a.s., Žilina.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného programového rozpočtu Obce Zázrivá na roky 2014 – 2016.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen Tibor Bílek a Jozef  Červeň.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Program zasadania OZ. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
2. Súhlasné stanovisko Obce Zázrivá k odkúpeniu pozemkov od Slovenského pozemkového fondu pre žiadateľa Ing. Jána Štefanicu, Hamuljakova 31, Dolný Kubín v k. ú. Zázrivá Petrová pri jeho pozemkoch a rodinnom dome v zmysle GP č.45595810-19/2013 parc. č. C KN : 1443/19 – TTP o výmere 79 m2, 1512/3 – ost. pl. o výmere 35 m2, 1516/4 – ost. pl. o výmere 115 m2, 4282/5 – zast. pl. o výmere 21 m2 a 4282/6 – zast. pl.  o výmere 38 m2   z dôvodov vysporiadania pozemkov. Uvedené pozemky nie sú Územným plánom obce Zázrivá riešené pod výstavbu. Obec Zázrivá si neuplatňuje predkupné právo na uvedené pozemky. Za súhlasné stanovisko hlasovali 6 poslanci, zdržali sa 2 , proti nebol nikto.
3. Odkúpenie pozemku do majetku obce Zázrivá od p.  Vincenta Karcola, bytom Rybárska 30, Sliač v zmysle GP č. 30216621-115/2013 parc. č. C KN 4443/6 – zast. pl. o výmere 60 m2 v k. ú. Zázrivá, Končitá, za symbolickú cenu 1.-€ za predávaný pozemok, slovom jedno euro. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
4. Odpredaj obecného neknihovaného pozemku v k. ú. Zázrivá, Ráztoky žiadateľom Matúš Volek a manž. Margita Voleková, bytom Ráztoky 35, Zázrivá, pri ich rodinnom dome, parc. č. C KN 2246/4, zast. plochy o výmere 124 m2 , ktorý bol vytvorený z E KN parc. č. 20901/1, ostatné plochy ( diel č. 15 o výmere 15 m2 ) a z E KN parc. č. 20974/4, vodná plocha ( diel č. 16 o výmere 109 m2 ) za cenu: 10.-€/m2, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň, v zmysle predloženého GP č. 30216621-037/2013.
5. Odpredaj obecného pozemku a zamenenie pozemku v k. ú. Zázrivá, Stred žiadateľom Ing. Igorovi Žúborovi a manž. Bc. Zuzane Žúborovej, Stred 409, Zázrivá a to : odpredaj C KN parc. č. 2635/4, zast. plochy o výmere 120 m2 a zamenie pozemok C KN parc. č. 2634/22, zast. pl. o výmere 2 m2 . Cena: 16,6 €/m2,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Odpredávaný pozemok bezprostredne hraničí s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň   v zmysle geodetického zamerania.
6. Zámer odpredať obecný neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Kozinská žiadateľovi p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred  423, Zázrivá z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome a vo dvore – pozemku E KN parc. č. 20829/2 – ostatné plochy o výmere 98 m2 za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 980.-€,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1999 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza pod stvbou domu žiadateľa a časť tvorí súvisiace nádvorie. Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 8 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Ambróz Otruba, Pavol Otruba, Peter Štyrák a Jozef Červeň.
7. Finančný príspevok na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domu Charitas Zázrivá, Stred 416 a pre klientov Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, pracovisko Zázrivá, Havrania 35 vo výške do 300.-€ pre každého žiadateľa. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 500.-€ pre Materské centrum OVEČKOVO – Zázrivá na jeho činnosť. Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 vo výške 4.917.-€ pre TJ Fatran Zázrivá, Futbalový klub Zázrivá na jeho činnosť. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
10. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá. Za hlasovali  8 prítomní poslanci, 1 poslanec sa zdržal hlasovania ( Stanislav Žúbor).
11. VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú  na území Obce Zázrivá. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
12. Úpravu rozpočtu na rok 2013 Základnej škole Zázrivá a jej zariadení ( CVČ, ŠKD, ŠJ)  podľa predloženého návrhu a podľa skutočného čerpania k 31. 12. 2013 a návrh rozpočtu Základnej školy a jej zariadení na rok 2014 podľa predloženého návrhu. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
13. Návrh na zmenu  rozpočtu Obce Zázrivá na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2, úpravu rozpočtu Obce Zázrivá na rok 2013 podľa  skutočného čerpania finančných prostriedkov za rok  2013. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
14. Programový rozpočet Obce Zázrivá na roky 2014 – 2016. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
15. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2014. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

D/ Rozhodlo:
1. Neschváliť žiadosť Obce Ľubochňa, okres Ružomberok o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.  Za hlasovali všetci 8 prítomní poslanci.

JUDr.  Matúš  Mních – starosta  Obce  Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 13.12.2013, č.: 4/2013