Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 05.12.2014, č.: 5/2014

UZNESENIE
z ustanovujúceho   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa:  05. 12.  2014,  č.:  5 / 2014.

A/ berie na vedomie:
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
3. poučenie poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií podľa § 21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B/ konštatuje, že:
1. novozvolený starosta obce Zázrivá  – JUDr. Matúš Mních  zložil zákonom predpísaný sľub  starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Červeň Jozef, Drengubiak Anton, Bc. Jurík   Jozef, Ing. Lupták Radovan, Otruba Ambróz,  Pazderová Jana, Štyrák Peter a Žúbor  Stanislav.

C/ poveruje:
1. poslanca  Antona Drengubiaka zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta   a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov.
2. poslanca  Bc. Jozefa Juríka  vykonávaním funkcie zástupcu starostu obce.

D/ zriaďuje:
1. obecnú radu v zložení: Bc. Jozef Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ing. Radovan Lupták a Jana Pazderová.
2. inventarizačnú komisiu v zložení: predseda – Ing. Ján Žúbor, prednosta OcÚ,  člen: Mgr.  Jozef Kazárik, hlavný kontrolór obce, Jozef Červeň, Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor – poslanci OZ.

E/ Schvaľuje:
1.Preplatiť nevyčerpanú dovolenku  v počte 13,27 dňa za rok 2014  starostovi obce JUDr. Matúšovi Mníchovi.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 05.12.2014, č.: 5/2014