Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 6/2014

UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 11. 12. 2014, č.: 6 / 2014.

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  11.12. 2014,  č.:  6/2014.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Správu Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
2. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013.
3. Konsolidovanú výročnú správu obce Zázrivá za rok 2013.
4. Stanovisko hl. kontrolóra k programovému rozpočtu  obce Zázrivá na roky 2015 – 2017.

B/ Volí:
1. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice: Jana Pazderová, Ing. Radovan Lupták.
1. Návrhovú komisiu: predseda: Anton Drengubiak, člen: Ambróz Otruba, člen: Stanislav Žúbor.

C/ Schvaľuje:
1.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie vianočných darčekov pre, klientov Domu Charitas Zázrivá vo výške 200.- €.
2.  Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov Domova soc. služieb  Havrania  vo výške 300.- €.
3.  Žiadosť o prenájom obecných priestorov v Dome služieb / priestory bývalej knižnice / za účelom zriadenia nefajčiarskeho café baru žiadateľke Tatiane Prílepkovej, Zázrivá, Havrania 5.
4.  Dodatok č. 1  k  VZN obce Zázrivá o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce   Zázrivá.
5.  VZN obce Zázrivá o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Zázrivá.
6.  VZN obce Zázrivá o určení školských obvodov.
7.  Plat starostovi obce Zázrivá.
8.  Stravné lístky starostovi obce Zázrivá.
9.  Rozpočtové opatrenie č. 6 na zmenu rozpočtu ZŠ Zázrivá na rok 2014.
10.Rozpočtové opatrenie č. 7 na zmenu rozpočtu ZŠ Zázrivá na rok 2014.
11.Rozpočtové opatrenie č. 8 na zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2014 – presun rozpočtových  prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie
a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov.
12.Úpravu rozpočtu ZŠ na rok 2014.
13.Úpravu rozpočtu Školského klubu detí  na rok 2014.
14.Úpravu rozpočtu Školskej jedálne  na rok 2014.
15.Úpravu rozpočtu Centra voľného času  na rok 2014.
16.Obvody poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018 v obci Zázrivá.
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zázrivá na 1. polrok 2015.
18. Programový rozpočet obce Zázrivá na roky 2015 – 2017.

D/ Rozhodlo:
1. Neschváliť žiadosť p. Jozefa Kôpku, Petrová 27, Zázrivá o prenájom časti parcely č. E KN 20967/5, vodná plocha o výmere 100 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred.

E/ Poveruje:
1. Starostu obce Zázrivá zabezpečiť vypracovanie  štúdie Materskej školy ( jej rekonštrukcie, zateplenia ) vrátane rozpočtu a architektonickej štúdie na rekonštrukciu priestorov v Základnej škole pre potreby umiestnenia Materskej školy do budovy Základnej školy vrátane rozpočtu, zabezpečenie odborného stanoviska psychológa a hygienika k presťahovaniu MŠ do ZŠ, kalkulácie nákladov na prevádzku ( v doterajších priestoroch ), plánované – možné využitie nevyužitých priestorov v ZŠ, MŠ ( po jej prípadnom presťahovaní do ZŠ ) a zvolanie verejného hovoru s občanmi najneskôr do konca mája 2015 k uvedeným témam.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie 6-2014