Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 7/2014

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  19. 12.  2014,  č.:  7 / 2014.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:
1. Zmluvu o poskytovaní služby spočívajúcu v zabezpečení školení o bezpečnosti pri práci, zdravotný dohľad, preventívne prehliadky, zabezpečovanie požiarnej ochrany, uzatvorenej s poskytovateľom p. PhDr. Jánom Beňušom a obcou Zázrivá.
2. Žiadosť p. Margity Zaťkovej, Biela č. 66 o zimnú údržbu cesty v Bielej do Hlbočanov.

B/ konštatuje, že:
1.   zvolený poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:  Mgr. Marek Bílek.

C/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík,
člen:  Mgr. Marek Bílek,
člen:  Anton  Drengubiak.
2. Zapisovateľa:                           Ing.  Ján  Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:         Ambróz  Otruba,
Peter  Štyrák.

D/ Schvaľuje:
1. Zmenu rozpočtu Základnej školy Zázrivá rozpočtovým opatrením č. 9.
2. P. Janu Pazderovú za člena rady Materskej školy v Zázrivej.
3. Poskytnutie priestorov v kultúrnom dome a inventára pre žiadateľku Patríciu Otrubovú, pre účely organizovania plesu pre maturitnú skúšku.
4. Sobášiacich p. Antona Drengubiaka a p. Bc. Jozefa Juríka.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 11.12.2014, č.: 7/2014