Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 15.08.2014, č.: 3/2014

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa: 15. 08. 2014, č.: 3 / 2014.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A / Berie na vedomie:

1.Žiadosť p. Kataríny Zaťkovej, Biela 66, 027 05 Zázrivá o odkúpenie obecného neknihovaného pozemku parc. č. E KN 20958/2 o výmere 109 m2.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík.
člen: Stanislav Žúbor
člen: Ing. Miroslav Macek.

2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.

3. Overovateľov zápisnice: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj neknihovaného pozemku žiadateľke p. Viere Ferancovej, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín, z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome č. 22 a to vo dvore – pozemok  E KN parc. č. 20847/7 – ostatné plochy o výmere 88 m2 , ale v zmysle GP č. 30216621-033/2014, zobrazený ako C KN parc. č. 3087/9, zast. plochy o výmere 88 m2 , k. ú. Zázrivá, Havrania, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 880.-€,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza vo dvore pri rodinnom dome č. 22 žiadateľky a s pozemkami žiadateľky  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2014, zo dňa 15. 08. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za  odpredaj uvedeného pozemku hlasovali všetci 6 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Ing. Miroslav Macek,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 3 poslanci neboli prítomní).

2. Zámer odpredaja neknihovaných pozemkov žiadateľom:
– p. Ing. Antónii Žúborovej, bytom Stred 423, 027 05 Zázrivá –  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s jej pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/7, ostatné plochy o výmere 21 m2 a C KN parc. č. 921/8, ostatné plochy o výmere 65 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v celosti,
– p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá a p. Ing. Stanislavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá-  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s ich pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/4, ostatné plochy o výmere 9 m2 a C KN parc. č. 921/5, ostatné plochy o výmere 238 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v podielovom vlastníctve každý v ½-ici, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje u jednotlivých kupujúcich celkom sumu:
– u Ing. Antónie Žúborovej: (21+65) x 10 = 860.- €,
– u JUDr. Jaroslava Láštica a Ing. Stanislava Láštica: (9+238) x 10 = 2470.- € ( každý po 1235.- €),  pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 3/2014, zo dňa 15. 08. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedené pozemky  hlasovali všetci 7 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 2 poslanci neboli prítomní).

3. Žiadosť p. Ondreja Fedora, Stred 472, 027 05 Zázrivá o prenájom časti pozemku C KN parc. č. 914/4, ostatná plocha v k. ú. Zázrivá, Stred v zmysle priloženej katastrálnej mapy z dôvodu vybudovania vstupnej brány s prístreškom na kontajnery na komunálny odpad a vytvoreniu parkovacej plochy verejne prístupnej. Za prenájom hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4. Určenie rozsahu výkonu funkcie  (úväzku) starostovi obce na celé nasledujúce funkčné obdobie: plný pracovný úväzok ( 37,5 hod.). Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

5.  Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie: 9 poslancov. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

6.  Určenie  volebných obvodov a určenie počtu poslancov, ktorý sa v nich volí:  obec Zázrivá bude jeden volebný obvod a bude sa voliť 9 poslancov. V obci Zázrivá budú 2 volebné okrsky.   Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

7.  Vyhradenie miesta na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií: na vylepovanie
volebných  plagátov  sa  určujú dve betónové rúry pred kultúrnym domom. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

8. Predloženú zmenu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 3: OZ schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

9. Predloženú zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4: OZ schválilo a za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

10. Predložený návrh starostu obce na úpravu rozpočtu medzi položkami do výšky : 2.000.- € s následným informovaním v OZ.

11. Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá o hospodárení s majetkom obce v časti § 11, čl. 4) – pokladničná hotovosť do 7.000.- €.

12. OZ schválilo ďalšieho sobášiaceho: Bc. Jozefa Juríka. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

13. OZ schválilo zapojenie sa do výzvy Podpora športu v r. 2014 – Projekt opravy ihriska.  Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

14. OZ schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej škole Stred 122 Zázrivá za školský rok 2013/2014.  Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

15. OZ schválilo podanie žiadosti na Eurofond – projekt: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne pri ZŠ Zázrivá. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

16. OZ schválilo presunutie finančných prostriedkov vo výške 30.000 € z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu obecnej cesty v Doline. Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

JUDr. Matúš Mních
starosta obce Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie 3-2014