Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa:  24. 10.  2014,  č.:  4 / 2014.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1.Petíciu občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
2. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín , súkromné centrum voľného času SKIRO o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2015 na financovanie žiakov v tomto centre. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
3. Informáciu starostu obce o kontrole NKÚ SR vykonanej v našej obci ohľadom čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zo št. rozpočtu SR na budovanie protipovodňových opatrení ( hrádzok ) na území obce Zázrivá a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov z kontroly  podľa poverenia NKÚ SR č. 753/01. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu:
predseda: Bc. Jozef Jurík
člen:  Pavol Otruba
člen:  Tibor Bílek.

2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.

3. Overovateľov  zápisnice: Ambróz Otruba a Peter Štyrák.

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj obecných neknihovaných pozemkov žiadateľom: JUDr. Jaroslavi Lášticovi, Ing. Stanislavovi Lášticovi a Ing. Antónii Žúborovej v časti Zázrivá, Stred – Mlynisko pri rodičovskom dome Ing. Antónie Žúborovej a to nasledovne:
– p. Ing. Antónii Žúborovej, bytom Stred 423, 027 05 Zázrivá –  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s jej pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/7, ostatné plochy o výmere 21 m2 a C KN parc. č. 921/8, ostatné plochy o výmere 65 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v celosti,
– p. JUDr. Jaroslavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá a p. Ing. Stanislavovi Lášticovi, Stred 423, 027 05 Zázrivá-  z dôvodu vysporiadania si pozemkov bezprostredne susediacich s ich pozemkami  a to  pozemok  C KN parc. č. 921/4, ostatné plochy o výmere 9 m2 a C KN parc. č. 921/5, ostatné plochy o výmere 238 m2  , ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 36433730-78/2014 z pozemkov E KN parc. č. 20927/2, ostatné plochy o výmere 165 m2 a z parc. č. E KN 20967/5, orná pôda o výmere 72581 m2 v podielovom vlastníctve každý v ½-ici, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje u jednotlivých kupujúcich celkom sumu:
– u Ing. Antónie Žúborovej: (21+65) x 10 = 860.- €,
– u JUDr. Jaroslava Láštica a Ing. Stanislava Láštica: (9+238) x 10 = 2470.- € ( každý po 1235.- €),  pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov  a s pozemkami žiadateľov  tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 4/2014, zo dňa 24. 10. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 9 prítomní    poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Pavol Otruba, Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba, Peter Štyrák  a Jozef Červeň .
2. Prenájom obecného pozemku časť C KN parc. č. 583/1, zastavané plochy o výmere 12 m2 p. Ing. Miroslavovi Macekovi, Zázrivá, Dolina č. 163, za účelom postavenia drobnej stavby – včelína, ktorý bude slúžiť ako minimúzeum včelárstva a to na dobu 5 rokov. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
3. Výšku poplatku za prenájom telocvične v školskom areály vo výške 5.-€/hod., pričom je suma  5.- € spojená s nákladmi  na energie.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
4. Výšku mesačného príspevku od rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí pri ZŠ Zázrivá na školský rok 2014/2015 v rovnakej výške ako v minulom školskom roku: 3.-€/žiak/mesiac a výšku mesačného príspevku od rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času pri ZŠ Zázrivá na školský rok 2014/2015 v rovnakej výške ako v minulom školskom roku: 1.-€/žiak/mesiac/krúžok.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
5. Príspevok od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov  spojených s hmotným zabezpečením v Materskej škole v Zázrivej za jedno dieťa za jeden mesiac vo výške 10.- €.
6. Návrh: Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Zázrivá.  Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
7. Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2014 Predloženým rozpočtovým opatrením č. 5. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
8. Predložený návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2015-2017. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.
9. Návrh Dodatku č. 1 ku VZN obce Zázrivá č. 7-21/2013, zo dňa 13. 12. 2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  Obce  Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014