Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 30.05.2014, č.: 2/2014

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 30.05.2014, č.: 2/2014

UZNESENIE
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej,
konaného dňa:  30. 05.  2014,  č.:  2 / 2014.

OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO:

A / Berie na vedomie:
1. Žiadosť p. Antona Polláka, Havrania 47  o umiestnenie pouličného osvetlenia.
2. Žiadosť p. Anna Trnovcovej, Dolina 51 o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 4110/3 pri jej rodičovskom dome v Plešivej č. 52.
3. Žiadosť o odkúpenie, resp. prenájom obecného pozemku parc. č. C KN 914/4, ostatné plochy o výmere 190 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred / pri hájenke / z dôvodu vybudovania vstupnej brány s prístreškom na kontajnery a na parkovaciu plochu verejne prístupnú.
4. Plnenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2013.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Kazárika k záverečnému účtu obce Zázrivá za rok 2013.
6. Zmenu rozpočtu ZŠ rozpočtovým opatrením č. 1.

B/ Volí:
1. Návrhovú komisiu: predseda: Bc. Jozef Jurík, člen: Anton Drengubiak a Jozef Červeň.
2. Zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor.
3. Overovateľov  zápisnice:  Stanislav Žúbor a Ambróz Otruba.

C/ Schvaľuje:
1. Odpredaj obecného, pôvodne neknihovaného pozemku p. Márii Pazderovej, rod. Babišovej, bytom 027 05 Zázrivá, Havrania č. 95, pri jej rodinnom dome z dôvodu vysporiadania si pozemku pod hospodárskou budovou a vo dvore, E KN parc. č.  20838/3, ostatné plochy o výmere 23 m2 v k. ú. Zázrivá, Havrania,  za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje cenu celkom:
230.-€, slovom dvestotridsať Eur.  Odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa, nakoľko uvedený pozemok susedí s pozemkami žiadateľa, svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľa, časť sa nachádza pod hospodárskou budovou žiadateľky a časť tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2014, zo dňa 30. 05. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva  v zmysle § 9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, za odpredaj hlasovali všetci 6 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( z 9 všetkých poslancov OZ, 3 poslanci neboli prítomní ) a to: Bc. Jozef  Jurík, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Ambróz Otruba, Tibor Bílek a Stanislav Žúbor.

2. Prenájom časti obecného, pôvodne  neknihovaného pozemku E KN parc. č. 20967/5, o výmere  96 m2 žiadateľovi p. Milanovi Juríkovi, Stred č. 38, 027 05 Zázrivá, pri ich bytovke v k. ú. Zázrivá, Stred. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

3. Zámer odpredať obecný, pôvodne  neknihovaný pozemok v k. ú. Zázrivá, Havrania žiadateľke p. Viere Ferancovej, bytom Bysterecká 2064/25, 026 01 Dolný Kubín, z dôvodu vysporiadania si pozemkov pri rodinnom dome č. 22 a to vo dvore – pozemok  E KN parc. č. 20847/7 – ostatné plochy o výmere 88 m2 , ale v zmysle GP č. 30216621-033/2014, zobrazený ako C KN parc. č. 3087/9, zast. plochy o výmere 88 m2 , k. ú. Zázrivá, Havrania, za cenu 10.- €/m2, čo predstavuje celkom sumu: 880.-€,  pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza vo dvore pri rodinnom dome č. 22 žiadateľky a s pozemkami žiadateľky  tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 2/2014, zo dňa 30. 05. 2014, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.  Za zámer odpredať uvedený pozemok hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík,  Anton Drengubiak,  Tibor Bílek, Ambróz Otruba,  Stanislav Žúbor a Jozef Červeň ( 3 poslanci neboli prítomní).

4. Úpravu platu starostovi obce od 1. 1. 2014 a to nasledovne: základný plat: 1631,52 + navýšenie 30 % (489,46), plat celkom: 2.121.- €. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mgr. Jozefa Kazárika na 2. polrok 2014. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

6. OZ schvaľuje:
I. celoročné hospodárenie
– bežné príjmy 1 238 348,16 €
– bežné výdavky 1 134 343,35 €
– prebytok bežného rozpočtu 55 279,35 €
– kapitálové príjmy 152 328,26 €
– kapitálové výdavky 183 050,15 €
– schodok kapitálového rozpočtu -30 721,89 €
– príjmové FO  2 109.- €
– výdavkové FO  0.- €
– hospodársky výsledok  FO  2 109.- €
II. celkový výsledok hospodárenia obce Zázrivá za r. 2013 vo výške:  75 391,90 €
III. vylúčenie z prebytku o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z fondu prevádzky, údržby a opráv, z účelovo viazaných darov a z účelovo poskytnutých preddavkov v sumu : 20 112,55 €
IV. prevod prebytku rozpočtu za rok 2013 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)  zákona č. 583/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného fondu v čiastke: 55 279,35 €
V. Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2013 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.

7. Zmenu rozpočtu Základnej školy rozpočtovým opatrením č. 2. Za hlasovali všetci 6
prítomní poslanci.

8. Predložený prevádzkový poriadok „manipulačnej plochy pre odpady“. Za hlasovali všetci 6
prítomní poslanci.

D/ Prerokovalo:
1.    Záverečný účet obce Zázrivá za rok 2013.
2.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce Zázrivá k záverečnému účtu obce za rok 2013.

JUDr.  Matúš  Mních
starosta  obce  Zázrivá

linka na stiahnutie vo forme PDF tu:

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 30.05.2014, č.: 2/2014