VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších právnych predpisov
Oznámenie o začatí konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadateľ – stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, podal dňa 31. 08. 2021 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia cesty 11/583 – zosuvy“ stavebný objekt „Sanácia zosuvu v km 30,71 – 31,09“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch :
v extraviláne v katastrálnom území obce Zázrivá. Stavba sa nachádza v čiastočne zastavanom území. Jedná sa o stavbu na existujúcej komunikácii, o zosuv krajnice komunikácie na strane jej násypového svahu v súbehu s Petrovým potokom. Práce budú realizované na telese cesty na pozemkoch pare. č. KN-C 4286,1631, 1622/1, 1620, 1621 a 1622/4. Stavebník žiada predĺžiť platnosť stavebného povolenia na obdobie do 01/2023, z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené 24. 08. 2021.

Dokument vo forme PDF na stiahnutie tu: ver_vyhl_zsk.pdf