VEREJNÁ VYHLÁŠKA – NARIADENIE KONANIA O ZAČATÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV

Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný správny orgán podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) podľa § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách

nariaďuje

v súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 593/2019 zo dňa 04. 12. 2019 konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné konanie“) v katastrálnom území Zázrivá z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, a to z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.

Dôvody nariadenia prípravného konania:
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 593/2019 zo dňa 04. 12. 2019 bol schválený zoznam katastrálnych území, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy. Pod por. č. 43 bolo schválené katastrálne územie č. 874027 – Zázrivá, Obec Zázrivá, Okres Dolný Kubín, Kraj Žilinský.
Správnym orgánom príslušným na vykonanie pozemkových úprav je v zmysle § 5 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor.
Pozemkové úpravy v katastrálnom území Zázrivá sa vykonajú v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, a to z dôvodu, že je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.
Pozemkovým úpravám podliehajú všetky pozemky v obvode katastrálneho územia Zázrivá. Obvod pozemkových úprav je znázornený v grafickej časti, ktorý tvorí prílohu nariadenia.
Cieľom pozemkových úprav je vhodným usporiadaním pozemkov zabezpečiť usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstrániť prekážky ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona o pozemkových úpravách.
Podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov konanie o pozemkových úpravách sa začalo na podnet správneho orgánu. Týmto Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor nariaďuje prípravné konanie v súlade s § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách.

V súlade s § 6 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách účastníkmi pozemkových úprav sú vlastníci a nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, Slovenský pozemkový fond, správca a Obec Zázrivá.
Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor zároveň vyzýva účastníkov konania, aby sa v lehote do 15 dní vyjadrili k návrhu na začatie konania o pozemkových úpravách, aby uplatnili svoje námietky, pripomienky a návrhy na riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obvode pozemkových úprav.

Účelom prípravného konania je :
– preverenie a preukázanie účelnosti pozemkových úprav,
– určenie hraníc obvodu projektu pozemkových úprav,
– prerokovanie dôvodov a predpokladov začatia pozemkových úprav s Obcou Zázrivá,
– prerokovanie potreby revízie údajov katastra nehnuteľností s Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom,
– v spolupráci s orgánom územného plánovania určenie záväznosti územnoplánovacích podkladov a možností ich využitia,
– informovanie účastníkov konania o plánovanom konaní,
– zriadenie prípravného výboru,
– obstaranie vyjadrení potrebných na konanie o pozemkových úpravách,
– prerokovanie vykonania pozemkových úprav s hospodárskymi subjektmi, ktoré obhospodarujú pozemky v navrhovanom obvode pozemkových úprav,

Na základe výsledkov prípravného konania Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor rozhodne o nariadení pozemkových úprav.
Toto nariadenie prípravného konania sa podľa § 7 ods. 3 zákona o pozemkových úpravách zverejňuje v Obci Zázrivá na verejne prístupnom mieste. Nariadenie prípravného konania sa zverejňuje na dobu 15 dní. Na nariadenie prípravného konania sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Príloha:
Grafická časť – Návrh obvodu PÚ

scan vyhlášky v PDF