Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

„Územný plán regiónu Žilinského kraja“

oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. (termín si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom). Písomné stanovisko môžete doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.