VEREJNÁ VYHLASKA – Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

VEREJNÁ VYHLASKA

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Marcel Hulík s manželkou Mgr. Andrea Hulíková, obaja trvalé bytom Dúhová 1855/4,903 01 Senec (ďalej len „žiadatelia“) v splnomocnenom zastúpení Evou Lopeňovou, trvalé bytom Veličná 339,027 54 Veličná podali dňa 04.12.2023 žiadosť o povolenie odstránenie stavby: „rodinný dom s.č. 255“ na pozemku KN-C pare, číslo: 168/1 v k. ú. Zázrivá, Stred, ktorý má vysokú mieru poškodenia hlavných nosných konštrukcií. Uvedeným dňom bolo v súlade s § 90 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) začaté konanie o odstránení stavby….

VEREJNÁ VYHLASKA – Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustenie od ústneho pojednávania na stiahnutie v PDF