VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE SSD a.s.

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpodenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s posledným doplnením dňa 14.11.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „16489 – Zázrivá – Ráztoky – Zahustenie TS“

Návrh trasy vedenia: VN prípojka pre novú trafostanicu EH8 „B“: Trasa začína od existujúcej kioskovej trafostanice 238/TS/Zazriva_Raztoky.nova (E KN pare.č. 20911/22). Navrhovaný VN kábel bude vedený krajom asfaltovej ceste alebo vedľa asfaltovej cesty a ukončí sa v novej kioskovej TS EH8 „B“. Parcely C KN pare. č. 4371/6; 4636; 2248/2; 2249/1; 4375; 2249/3; 2249/6; 2333/12; 2333/22; 2333/5; 2334/4; 4376/5; 2250/1; E KN 14962; 15082/1; 20911/10; 20974/3; 15069/2,15069/3; 15049/1; 20901/4; 20897/1,20897/2; 13321.
Dĺžka trasy VN prípojky je 770 m. Trasy sú zrejmé zo situačného výkresu č. 2-1/2023-E.

Nová transformačná stanica HARAMIA typ TS EH8 varianta „B“, Ix 160kVA, koncová: TS sa umiestni na pozemku (parcela C KN 2333/5), tak aby prístupnosť z komunikácie pre prevádzku a obsluhu bola bezproblémová. Umiestnenie TS je zrejmé zo situačného plánu, výkres č. 2-4/2023-E.

NN vývody z novej trafostanice 238/TS/Zazriva_Raztoky.3:
• vývod Wl, W2 – smer vzdušná sieť PB č. 1. Trasa navrhovaných IkV zemných káblov je 43m a povedie, od navrhovanej TS parcelou (C KN 2333/22) smer existujúca vzdušná sieť PB č. 1, kde sa naspojkujú a budú pokračovať závesné káble po vymenených. PB č. 2 až č. 4 na PB č. 5, kde sa káble ukončia v novej skrini PRIS5, ktorá sa pristaví k PB č. 5.
• vývod W3 – smer vzdušná sieť PB č. 0. Trasa navrhovaného IkV zemného káblu je 5m a povedie, od navrhovanej TS parcelou (C KN 2333/5) smer existujúca vzdušná sieť PB č. 0 kde sa kábel pripojí priamo na ex. sieť 3×70+50 AIFe6. Rekonštrukcia existujúcej vzdušnej siete 3×50+35 AIFe6 na závesný kábel (W3) v dĺžke trasy 230 m na zrekonštruovaných PB č. 1 až č. 5 Rekonštrukcia domových prípojok napojených z rekonštruovanej NN siete……

celé znenie: VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE SSD a.s. v PDF na stiahnutie