VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Rozhodnutie

Obec Zázrivá, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe § 90 stavebného zákona prerokoval žiadosť o odstránenie rodinného domu s.č. 255, na pare. č. C KN: 168/1 v k. ú. Zázrivá, Stred vo vlastníctve Marcel Hulík s manželkou Mgr. Andrea Hulíková, obaja trvalé bytom Dúhová 1855/4, 903 01 Senec v 1/1 – ine (ďalej len „žiadatelia“) v splnomocnenom zastúpení Evou Lopeňovou, trvalé bytom Veličná 339,027 54 Veličná.

Na základe výsledkov vykonaného konania s dotknutými orgánmi štátnej správy, organizáciami spravujúcimi rozvodné inžinierske siete a s ostatnými účastníkmi podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje

odstrániť „Rodinný dom s.č. 255 na pare. č. C KN: 168/1“ v k. ú. Zázrivá, Stred, pri splnení nasledovných podmienok:…

Verejna vyhlaška rozhodnutie celé znenie v PDF