Voľby do NR SR 2012

Dňa 10. 3. 2012 sa uskutočnia voľby do NR SR. Možnosť voliť majú všetci občania SR.

Na základe možnosti voľby poštou, chce aj Obec Zázrivá informovať svojich občanov na možnosti ako sa zúčastniť volieb.

Občania, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zázrivá a zdržujú sa dlhodobo v zahraničí a budú v zahraničí aj v čase volieb, môžu sa ich zúčastniť ak najneskôr 50 dní predo dňom volieb t.j. do 20.1.2012 zašlú na adresu Obecného úradu v Zázrivej (adresa: Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá) žiadosť o voľbu poštou. (vzor žiadosti pripájame). Žiadosť musí byť vyplnená veľkými písmenami, čitateľne a tak ako je uvedené vo vzore.

Ďalej chceme upozorniť občanov, že naďalej je možnosť voliť na území SR mimo svojho trvalého bydliska a to na základe voličských preukazov. Voličské preukazy sa budú vydávať na Obecnom úrade v Zázrivej v zákonnej lehote a to od 9.2.2012 do 8.3.2012.

Voličský preukaz si môže vyzdvihnúť volič sám, alebo môže splnomocniť písomným splnomocnením aj inú osobu na prevzatie voličského preukazu. Taktiež môže o zaslanie voličského preukazu požiadať aj písomnou žiadosťou, kde uvedie adresu, na ktorú mu má byť voličský preukaz zaslaný. Pokiaľ by niekto žiadal zaslať voličský preukaz poštou je potrebné, aby tak urobil v dostatočnom predstihu, aby mu bol poštou včas doručený.

Pre informáciu uvádzame, že voliť môže aj občan SR, ktorí nemá trvalý pobyt na území SR, tento musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov a to zaslaním žiadosti na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka, organizačné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 5, tak aby bola žiadosť doručená najneskôr do 20. 1 . 2012. Vzor žiadosti je možné nájsť na internetovej stránke – http://www.minv.sk/?volby-nrsr v časti informácie – voľba poštou.

 

 

Vzor žiadosti