Všeobecne záväzné nariadenie č. 13-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá

Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 13-03-2023,
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá
§ 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ruší VZN obce Zázrivá č. 13-02-2010 o hospodárení s majetkom obce a s majetkom štátu zvereným obci Zázrivá, schválené dňa 06.04.2010.
§ 2
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa ……….. uznesením č. …………….
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

JUDr. Matúš Mních
starosta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie