Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá

zazriva

V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 93/05/2023 zo dňa 14. decembra 2023 vyhlasuje obecné zastupiteľstvo voľbu hlavného kontrolóra obce Zázrivá. Funkčné obdobie hlavného
kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. Obec Zázrivá  vypisuje výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Zázrivá v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Zázrivej.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Zázrivá zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami (pozri nižšie) do 09. 02. 2024 na Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá v uzavretej obálke označenej

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – „NEOTVÁRAŤ!

Výberové konanie sa uskutoční 21. 02. 2024 na Obecnom úrade.

 Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • úväzok hlavného kontrolóra obce Zázrivá je 5 hodín týždenne

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov  obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

 Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 JUDr.  Matúš  Mních – starosta  obce  Zázrivá

 

Poznámka: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené na internetovej stránke obce www.zazriva.com a vyvesené v informačných tabuliach v obci a periodiku MY Orava, Spoločník.

100_1192