Výročná členská schôdza Okrúhlica Zázrivá p.z.

Výročná členská schôdza Okrúhlica Zázrivá p.z.

Oznamujeme Vám, že výročná členská schôdza pozemkového spoločenstva Okrúhlica Zázrivá sa bude konať dňa 15.02.2015 o 12.30 hod. v Kultúrnom dome v Zázrivej.

Program:
– určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
– voľba návrhovej a mandátnej komisie
– správa o plnení uznesenia z poslednej valnej hromady
– správa o hospodárení spoločenstva v r. 2014
– schvaľovanie účtovnej uzávierky
– správa revíznej komisie
– správa o hospodárení na rok 2015
– diskusia
– uznesenie
– občerstvenie a záver

Tešíme sa na Vašu účasť!
Skubeň Cyril predseda OKRÚHLICA pozemkové spoločenstvo ZÁZRIVÁ

Výročná členská schôdza Okrúhlica Zázrivá p.z.