výtvarná umelecká súťaž EKOPLAGÁTIK

Správa NP Malá Fatra si pre žiakov materských, základných a špeciálnych škôl pripravila výtvarnú umeleckú súťaž EKOPLAGÁTIK

Bližšie informácie nájdete na https://skopvarin.sopsr.sk/vyhlasujeme-vytvarnu-sutaz-ekoplagatik/?fbclid=IwAR1JBQ72y6qFP6xPMTipY172Qc4kNxhBzb7RCqr-kRLOUnikorStpM7F_7Y .

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne vyhlasuje v rámci sprievodných podujatí 16. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´23 Žilina výtvarnú umeleckú súťaž pre materské, základné a špeciálne školy pod názvom EKOPLAGÁTIK

Téma súťaže: „Ochrana prírody mojimi očami“
Cieľ: Vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných umeleckých diel, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:
Organizácia:
Termín vyhlásenia súťaže: 02.11.2023
Termín uzávierky súťaže: 01.12.2023
Výsledky a vyhodnotenie súťaže: 15.12.2023
Miesto konania výstavy: Obecná knižnica Varín

Súťažné kategórie:
1. kategória: Materské školy – deti do 6 rokov
2. kategória: Základné školy 1. stupeň – deti od 6 do 10 rokov
3. kategória: Základné školy 2. stupeň – deti od 11 do 15 rokov
4. kategória: Špeciálne školy

Ceny:
Podľa vekovej kategórie odovzdáme vecné ceny (ako napr. maliarske potreby, knižné publikácie, puzzle, darčekové predmety) a diplom. V každej kategórii bude vybraná len jedna práca, ktorá bude ocenená. Porota si vyhradzuje právo neudeliť cenu v kategórii.

Technické podmienky:
Použité výtvarné techniky: kresba, maľba, koláž, grafika kombinované techniky (nie trojrozmerné)
Rozmer práce: maximálne A0
Forma zasielania: Práce nerolujte a neprehýbajte! Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované na CD/DVD a USB nosičoch!

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:
Podmienkou zaradenia práce do súťaže je registrácia cez ONLINE FORMULÁR a zaslanie práce na adresu s predpísanými náležitosťami! Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené: názov práce, meno autora alebo autorov, vek autora, názov školy a zaradenie do kategórie. Bez týchto náležitostí nebude práca zaradená do súťaže! Súťažné práce musia spĺňať technické podmienky uvedené vyššie (výtvarná technika, rozmer, forma zasielania) a musia byť zaslané v termíne do 1. decembra 2023 na adresu Správy NP Malá Fatra.
Súťažné práce sa autorom ani škole nevracajú!

Súťažné práce posielať s označením na adresu:
Ekoplagátik ´23
Správa Národného parku Malá Fatra
Hrnčiarska 197, 013 03 Varín

Odoslaním online formulára do súťaže autor (prípadne učiteľ, zákonný zástupca) súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účel: vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže a vyhodnocovanie súťaže a spracovanie údajov a tlačových správ, a to v rozsahu uvedenom v prihlasovacom online formulári.

Zaslaním prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Správou Národného parku Malá Fatra.

Výsledky súťaže budú zverejnené v tlačovej správe v novinkách na webe https://www.npmalafatra.sk/novinky/ a na webe https://skopvarin.sopsr.sk/novinky/

Kontakty:
Mgr. Alena Badurová, 0903 298 131, alena.badurova@npmalafatra.sk
Mgr. Dana Repáňová, 0902 797 478, dana.repanova@npmalafatra.sk