Výzva na odstránenie porastov v miestach elektrického vedenia

VÝZVA

Pri revízii 22 kV vedenia, č. 238 ktoré prechádza K.Ú. Zázrivá, bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedenými vedeniami dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmito vedeniami. Zistené skutočnosti sú v rozpore so Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o energetike)

 

Na základe poverenia od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 (ďalej „SSD“) – prevádzkovateľom distribučnej sústavy a zároveň držiteľom povolenia na podnikanie v energetike týmto v súlade s § 11 ods. 1 a 3 Zákona o energetike

vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike.*

Podmienky vykonania činnosti samotným vlastníkom si vlastník musí dohodnúť na oblastnom centre SSD a musia byť dodržané požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Ako osoba poverená spoločnosťou SSD Vám v zmysle § 11 Zákona o energetike zároveň oznamujeme, že pokiaľ v nedôjde k odstráneniu a okliesneniu nebezpečných porastov v ochrannom pásme a pod vedením, vstúpime na dotknuté pozemky za účelom vykonania týchto činností, a to v termíne od 01.08. 2019 do 31. 12. 2019.
Pokiaľ nám v uvedenom termíne na dotknuté pozemky nebude umožnený vstup upozorňujeme Vás, že zabránením vstupu na predmetnú nehnuteľnosť ohrozujete spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku elektrického vedenia a tiež ohrozujete bezpečnosť osôb a majetku. Z Vašej strany tak môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia a poškodzovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. V prípade neumožnenia vstupu za účelom vykonania výrubu bude SSD nútená vymáhať si právo súdnou cestou.

Ak potrebujete bližšie upresniť dátum plánovaného vstupu a výrubu, prípadne ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať telefonicky : 0908 926 654

Následné využitie drevnej hmoty po odstránení a okliesnení stromov a iných porastov alebo jej likvidácia je v pôsobnosti a zodpovednosti vlastníka (správcu, nájomcu) príslušnej nehnuteľnosti.

FRATRIK, s.r.o.
Vykonávateľ výrubov