Výzva na predkladanie cenových ponúk – zimná údržba ciest 2020-2121

Obec Zázrivá vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na zimnú údržbu miestnych komunikácií v obci Zázrivá na sezónu zima 2020-2021. Vaše ponuky žiadame predložiť najneskôr do 29.10.2020, 10:00.

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:
– Udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, čistenie od napadnutého snehu.
– Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce na určenom mieste do 1 hodiny (pre tento účel je nutné, aby bol dodávateľ dostihnuteľný), v prípade napadnutia nového snehu nad 15 cm bez výzvy starostu obce (no konzultačný telefonát od dodávateľa sa odporúča).
– Zimnú údržbu je potrebné vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 04.30 hod. (to platí, ak napadne nový sneh – nad 15 cm, tzn. ak začne snežiť večer, resp. silno v noci).
– Začiatok (okrem skorých ranných hodín) i skončenie výkonu zimnej údržby je vykonávateľ povinný telefonicky nahlásiť starostovi obce, ktorý o výkone zimnej údržby bude viesť kontrolnú evidenciu.
– Zimná údržba bude vykonávaná strojom (traktorom) tak, že umožní prejazdnosť miestnych komunikácií v celej šírke jej povrchovej asfaltovej úpravy.
– Nasadenie konkrétnych mechanizmov na údržbu si bude riadiť dodávateľ tak, aby bol výkon služby po požiadavke zabezpečený bezodkladne, efektívne a nepredražoval sa. Podpisovanie výkazov sa bude vykonávať raz za mesiac

Miesto poskytnutia služby:
Miestne komunikácie a spevnené plochy vo vlastníctve Obce Zázrivá.

Termín poskytnutia služby:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od novembra 2020 do marca 2021.

Obsah ponuky
Cenová ponuka, v ktorej uchádzač uvedie:
– cenu za 1 motohodinu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke.

Kritéria na hodnotenie ponúk
– najnižšia cena za 1 motohodinu (za poskytnutie služby)

kontakt:
Obec Zázrivá Stred 409, 02705  Zázrivá,
obeczazriva@stonline.sk, starosta@zazriva.com, info@zazriva.com, 
osobne –   kontakt 0907 887 756 – JUDr. Matúš Mních – starosta obce

Výzva na predkladanie cenových ponúk - zimná údržba ciest