Výzva na uzavretie nájomnej zmluvy za hrobové miesta – aktualizácia

V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. O pohrebníctve  a platného VZN Obce Zázrivá č. 10-02/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska – Obec Zázrivá, je povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné.

Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v Novom a Starom cintoríne na dobu 10 rokov, pri novovzniknutých hrobových miestach na 30 rokov – z dôvodu plynutia lehoty tlecej doby.

Platný cenník:

Prenájom hrobového miesta za 1 rok

– jednohrob                 3€ (90,37 Sk)

– dvojhrob                   5€ (150,63 Sk)

– viachrob                    6€ (180,75 Sk)

– detský hrob a urna     2€ (60,25 Sk)

 

Rezervácia hrobového miesta za 1 rok

– jednohrob                 3€ (90,37 Sk)

– dvojhrob                   5€ (150,63 Sk)

– viachrob                    6€ (180,75 Sk)

– detský hrob a urna     2€ (60,25 Sk)

Na základe požiadavky občanov predlžujeme lehotu na povinnosť uzatvoriť nájomné zmluvy za hrobové miesta do konca marca t.j do 31.3.2012, zároveň upozorňujeme že v prípade nedodržania povinnosti uzatvoriť nájomné zmluvy za hrobové miesta do stanoveného termínu,  budú občania sankcionovaný v zmysle platného zákona o správnych poplatkoch.

Bližšie informácie Vám poskytneme osobne – Karol Karcol, emailom: karol.karcol@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 043 5896 130, mobil: 0908 941 052.