VZN 6-8-2012 o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Zázrivá

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá
č. 6 – 8/2012
o podmienkach určovania a vyberanie miestneho poplatku
za komunálne odpady okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území Obce Zázrivá

V zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach“) schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Zázrivá
(ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá (ďalej
len „VZN“).
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Obecné zastupiteľstvo na základe zákona číslo 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
zavádza s účinnosťou od 1.1.2013 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (ďalej len „poplatok“).
(2) Základné ustanovenia, ktoré upravujú poplatníka, predmet poplatku, základ poplatku,
základné ročné sadzby poplatku, oslobodenie od miestneho poplatku a zníženie poplatku
správcom dane, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, vyrubenie
poplatku a platenie poplatku sú uvedené v desiatej časti zákona číslo 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach.
§2
Predmet poplatku
Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území obce Zázrivá (ďalej len obec“).
§3
Poplatník a vznik poplatkovej povinnosti
(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť,
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na
iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a
pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len
„nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území
obce na účel podnikania.
(2) Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľností vyplýva z povahy
právneho vzťahu s poplatníkom podľa ods. 1, ak na jeho základe:
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to
určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) sa jej poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb pobytovou formou,
d) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného
obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj
poplatník,
e) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka
práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti
produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.
(3) Ak viacero poplatníkov podľa ods. 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden
z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní
povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka
nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia
Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá
za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
(4) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v ods. 1 a zaniká
dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.
§4
Sadzba poplatku
Sadzba poplatku je 0,049316 € za osobu a kalendárny deň.
§5
Určenie poplatku
(1) Určenie poplatku
a) pre fyzickú osobu – poplatníka sa poplatok za odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a
počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa
§3 ods. 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých
nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
b) pre právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa – ako pre poplatníka sa poplatok určuje
ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej
produkcie komunálnych odpadov.
(2) Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
a) priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci aj trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1,
b) priemerného počtu ubytovaných osôb v určenom období, ktoré boli prechodne ubytované
v nehnuteľnostiach, ktoré poskytujú ubytovacie služby
c) priemerný počet miest v zariadení, ktoré poskytuje reštauračné, kaviarenské alebo iné
pohostinské služby.
§6
Oznamovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacie obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, v prípade určeného zástupcu aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti.
Ak je poplatníkom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú
činnosť tak uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo, miesto podnikania a identifikačné
číslo,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, musí predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
§7
Vyrubenie poplatku a splatnosť
(1) Poplatok obec vyrubí každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený
poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(2) Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí
pomernú časť poplatku rozhodnutím začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
(3) Ak si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť, správca dane poplatníka písomne vyzve
na splnenie oznamovacej povinnosti v primeranej lehote.
(4) Ak poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy, správca dane určí
poplatok podľa pomôcok.
§8
Zníženie poplatku
(1) Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkov, ktorému zanikla povinnosť
platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
(2) Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník
obci preukáže na základe pokladov, ktoré sú určené v tomto všeobecne záväznom nariadení,
že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce.
(3) Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku pri plnení ohlasovacej povinnosti
každoročne do 31.1. príslušného kalendárneho roka. Po tomto termíne je možné v príslušnom
kalendárnom roku požiadať správcu poplatku o zníženie alebo odpustenie poplatku
individuálnou žiadosťou a to najneskôr do dátumu splatnosti poplatku.
(4) Obecné zastupiteľstvo môže na základe písomnej zdôvodnenej žiadosti poplatníka alebo
platiteľa na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok
primerane znížiť alebo oslobodiť.
(5) Akceptovateľné podklady k poskytnutiu zníženia poplatku sú pracovná zmluva, pracovné
víza, potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu, potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie
o povolení pobytu v zahraničí, potvrdenie o umiestnení poplatníka v ústave na výkon trestu
odňatia slobody. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je
potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Správcom poplatku podľa tohto VZN je obec.
(2) Toto VZN:
a) bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012,
b) bolo vyhlásené dňa 13.12.2012, vyvesením na úradnej tabuli obce,
c) nadobúda účinnosť dňa 1.1.2013. .
JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá