Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“).

Vyhlasovateľ obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, IČO: 00315010 v súlade s § 9a/ ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia obce Zázrivá o nakladaní s majetkom, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu Kúpnej zmluvy podľa § 588 Občianskeho zákonníka. Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej (ďalej len „OZ“) na svojom zasadnutí dňa 29.04.2021, uznesením č. 10/01/2021 prerokovalo a schválilo nasledovný predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce:

pozemok vyčlenený geometrickým plánom vyhotoveným Ing. Tiborom Preťom, Obrancov mieru 1774/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 30216621 pod číslom: 30216621-125/2021, úradne overeným Okresným úradom Dolný Kubín, katastrálnym odborom pod č. 499/2021, zo dňa 16.08.2021 (ďalej len „geometrický plán“) ako KN-C parcela s vyznačením p. č.: 593/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2, v 1/1-ine v pomere k celku, v katastrálnom území obce Zázrivá, za minimálnu sumu 15,60 EUR / m2 (cena bola stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného znalcom: Ing. Ľubomírom Šaštinským evidenčné číslo 913 329, zo dňa 19.11.2021, pod číslom 7/2021), za nasledovných podmienok:

 • záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči obci Zázrivá,
 •  úhrada kúpnej ceny: do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy.

Základné informácie o predmete OVS je možné získať na adrese:
Obecný úrad Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

Technické informácie o nehnuteľnosti a obhliadka nehnuteľností na mieste samom bude umožnená záujemcom po telefonickom dohovore so starostom obce
JUDr. Matúš Mníchom na tel. čísle 0907 887 756.

Správny poplatok k návrhu na vklad vlastníckeho práva znáša v celom rozsahu kupujúci.

 

Podmienky OVS

 • Vyhlásenie súťaže: 16.02.2022
 • Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 03.03.2022 do 12:00 hod
 • Súťažné návrhy v zalepenej nepriehľadnej obálke s viditeľným označením: „Obchodná verejná súťaž“ – pozemok – NEOTVÁRAŤ je potrebné doručiť poštou na adresu: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá, pri osobnom doručení navrhovatelia odovzdajú ponuku v podateľni obecného úradu, poverený pracovník vyznačí na obálke „PRIJATÉ“: dátum a čas spolu so svojím podpisom.
 • Vyhodnotenie súťažných návrhov: vyhodnotenie najvhodnejších ponúk uskutoční 5 členná komisia menovaná starostom obce 29.04.2021. Za najvhodnejší návrh bude vyhlasovateľ považovať ten, ktorý splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom, a ktorý bude mať najvyššiu cenovú ponuku.
 • Návrhy doručené po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované.
 • Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh na 1 pozemok. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, do súťaže bude zaradený ten návrh, ktorý obsahuje najvyššiu ponuku. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za nehnuteľnosť viacerými navrhovateľmi za splnenia všetkých podmienok, rozhodne skorší termín podania návrhu.
 •  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
  a) odmietnuť všetky predložené návrhy prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  b) predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva ,
  c) zrušenie súťaže prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  d) menenie už uverejnených podmienok prostredníctvom uznesenia obecného zastupiteľstva,
  e) vyzvať navrhovateľa na doplnenie podkladov
 • Návrh musí obsahovať:
  a) žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži (žiadosť musí byť podaná ako originál, nesmie byť podaná e-mailom, alebo faxom). Žiadosť musí obsahovať kontaktné údaje na
  oprávnenú osobu (mobil, telefón, korešpondenčná adresa).
  b) identifikáciu navrhovateľa (meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, telefónne číslo, emailový kontakt, v prípade firmy aj výpis z obchodného, alebo živnostenského registra, IČO a údaje konajúcej osoby)
  c) výšku kúpnej ceny (cenová ponuka navrhovateľa musí obsahovať originálny podpis)
  d) čestné vyhlásenie navrhovateľa (tvorí prílohu č. 1 k týmto podmienkam obchodnej verejnej súťaže)
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 7 pracovných dní od schválenia výsledkov súťaže obecným zastupiteľstvom. Vyhodnotenie bude obsahovať poradie úspešnosti uchádzačov. Na internetovej stránke obce budú zverejnené výsledky obchodnej verejnej súťaže. Účastníkom, ktorí v súťaži neuspeli, obec oznámi, že ich návrhy boli odmietnuté.
 • Ak úspešný uchádzač neuhradí celú kúpnu cenu do 15 dní od podpisu zmluvy, bude obchodná verejná súťaž zrušená, zmluva nenadobudne účinnosť a vyhlási sa nová súťaž.
 • Podanie návrhov na vklad do katastra nehnuteľností sa uskutoční v lehote do 10 pracovných dní po uhradení celej kúpnej ceny kupujúcim na účet vyhlasovateľa. Návrh na vklad do katastra podáva vyhlasovateľ, poplatok za vklad do katastra hradí kupujúci.

V Zázrivej dňa 16.02.2022

JUDr. Matúš Mních
starosta obce

Odôvodnenie :
Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona o majetku obcí „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.“
Podľa § 9a ods. 3 zákona o majetku obcí ,,Podmienky obchodnej verejnej súťaže obec uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.“

Výzva VOS.pdf

situacia.pdf

list_vlastnictva_2888

geometricky_plan_499_2021