Zápisnica OZ, konaného dňa: 13. 11. 2015

Z á p i s n i c a
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,
konaného dňa: 13. 11. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.
1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 6 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.
2. Určenie zapisovateľa: Ing. Ján Žúbor a overovateľov zápisnice: Anton Drengubiak a Stanislav Žúbor.
3. Voľba návrhovej komisie: predseda: Bc. Jozef Jurík
člen: Jana Pazderová
člen: Peter Štyrák.
4. Návrh a schválenie členov Rady školy:
– návrh na členov Rady školy predniesol p. starosta. Navrhol z poslancov OZ: Janu Pazderovú, Ambróza Otrubu a Stanislava Žúbora a za organizácie v obci: Jána Štyráka (Hasičský zbor), čo aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.
5. Projekt verejného osvetlenia obce Zázrivá – úver:
– p. starosta informoval o projekte, navrhol schváliť krátkodobý úver vo výške: 635.000.- €, čo aj všetci 6 prítomní poslanci schválili.
6. Príprava rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016 – 2018:
– p. starosta informoval prítomných o návrhu rozpočtu obce Zázrivá na roky 2016 – 2018 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktorý je navrhnutý ako vyrovnaný rozpočet. Poslanci tiež dostali priebežné čerpanie rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce Zázrivá.
– Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 7. Všetci 6 prítomní poslanci ho schválili.
– Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 8. Všetci 6 prítomní poslanci ho schválili.
– Zmenu rozpočtu obce Zázrivá na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 9. Všetci 6 prítomní poslanci ho schválili.
7. Správa audítora:
– p. starosta informoval o správe audítora k účtovnej závierke za rok 2014 a o správe audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014. Poslanci uvedené správy vzali na vedomie.
8. Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:
– Ing. Ján Žúbor, prednosta úradu predniesol nasledovné žiadosti:
-1. Žiadosť p. Antona Hakáča, Havrania 112 o odpredaj alebo prenájom obecného pozemku
v Havranej, časť parc. č. E KN 22232/1. Prítomní p. Hakáč informoval, že na uvedenom pozemku by si chcel postaviť garáž, nakoľko v zime má ďaleko ku ceste, dá vypracovať zameranie pozemku, aby sa dalo posúdiť, či umiestnenie garáže bude možné, OZ vzalo žiadosť na vedomie. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– 2. Žiadosť p. Jána Datku , Na Sihoti 1167/9, Dolný Kubín o odstránenie lipy v cintoríne.
– 3. Žiadosť občanov IBV Sihly o opravu detského ihriska, p. starosta navrhol , aby sa v rozpočte na rok 2016 rátalo s touto opravou ihriska, jeho dobudovaním ( preliezky, oplotenie…), čo aj všetci 6 prítomní poslanci odsúhlasili.
– 4. Žiadosť o opravu cesty v Kozinskej, najhoršie úseky sa vyspravia štrkovou vrstvou.
– 5. Informáciu stavebného úradu o telekomunikačnom zariadení firmy Oranet, s.r.o. Novoť na zabezpečenie signálu pre internet (stožiar na pozemku p. Stanislava Kozáka). OZ vzalo na vedomie.
– 6. Žiadosť p. Jozefa Marku s manželkou, Ráztoky 59 o súhlas obce k odkúpeniu pozemku od Slovenského pozemkového fondu pri ich rodinnom dome – časť parc. č. E KN 20885/3. OZ vzalo na vedomie.
– 7. Žiadosť p. Ladislava Žúbora , Stred 75 o finančnú výpomoc po požiari. OZ vzalo na vedomie.
– 8. Žiadosť p. Ľuby Fašánkovej, Stred 440 o umiestnenie verejného osvetlenia na prístupovej
ceste od križovatky smerom k rodinným domom Pod Skalím. OZ vzalo na vedomie.
– 9. Žiadosť p. Petra Šuvadu, Dolina 179 o umiestnenie lampy verejného osvetlenia v blízkosti jeho rodinného domu. OZ vzalo na vedomie.
– 10. Odpredaj obecných pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Jánovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/3 – zast. plochy o výmere 31 m2 a C KN parc. č. 3109/5 – zast. plochy o výmere 27 m2 vytvorené z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2 v zmysle GP č. 30216621-088/2015 v k. ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2 , čo predstavuje sumu celkom: 580.-€, slovom päťstoosemdesiat Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 11. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Ing. Miroslavovi Kazárikovi, Havrania 25, 027 05 Zázrivá – C KN parc. č. 3109/7 – zast. plochy o výmere 34 m2, vytvorený z E KN parc. č. 20848/2, ostatné plochy o výmere 92 m2 v zmysle GP č. 30216621-088/2015 v k. ú. Zázrivá, Havrania za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 340.-€, slovom tristoštyridsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný
pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 12. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľom Milanovi Kázikovi a manž. Márii Kázikovej, Ráztoky 92, 027 05 Zázrivá – E KN parc. č. 20911/7 – ostatné plochy o výmere 32 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 320.-€, slovom tristodvadsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľov a s pozemkami žiadateľov tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 13. Odpredaj obecných pôvodne neknihovaných pozemkov žiadateľovi Štefanovi Paľovi, bytom Mútne č. 735 – C KN parc. č. 1236/11, zast. pl. o výmere 12 m2 a C KN parc. č. 1236/12, zast. pl. o výmere 58 m2, ktoré boli vytvorené z E KN parc. č. 20948/2, ostatné plochy o výmere 394 m2 v zmysle GP č. 45564604-19/2015 v k. ú. Zázrivá, Biela za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 700.-€, slovom sedemsto Eur, pričom odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávané pozemky sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvoria súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 14. Odpredaj obecného pôvodne neknihovaného pozemku žiadateľovi Štefanovi Kyselovi, Cyrila a Metoda 1315/7, 957 04 Bánovce nad Benravou – E KN parc. č. 13367/2, orná pôda o výmere 82 m2 v k. ú. Zázrivá, Ráztoky za cenu: 10.-€/m2, čo predstavuje sumu celkom: 820.-€, slovom osemstodvadsať Eur, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 15. Prenájom pozemku – časť E KN parc. č. 20967/1 o výmere 55 m2 v k. ú. Zázrivá, Stred, p. Jozefovi Krškovi, Stred 78 na skladovanie dreva. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– 16. Zámer odpredať obecný pozemok žiadateľovi Stanislavovi Ertelovi, Stred 87, 027 05 Zázrivá v k. ú. Zázrivá, Stred – časť E KN parc. č. 21509/4, zast. plochy o výmere cca 42 m2 za cenu: 16,60 €/m2. Ku odpredaju pozemku je potrebné doložiť 2 x geometrický plán na odkupovaný pozemok, pričom odpredaj pozemku sa posudzuje ako prípad osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.. Odpredávaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pozemkov žiadateľa a s pozemkami žiadateľa tvorí súvisiace nádvorie. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 6/2015, zo dňa 13. 11. 2015, bolo schválené 3/5-vou väčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva. Za odpredaj uvedených pozemkov hlasovali všetci 6 prítomní poslanci ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Bc. Jozef Jurík, Ing. Radovan Lupták, Anton Drengubiak, Peter Štyrák, Jana Pazderová a Stanislav Žúbor ( pri hlasovaní neboli prítomní 3 poslanci – Bc. Marek Bílek, Ambróz Otruba a Jozef Červeň ).
– 17. Finančné príspevky pre DSS Havrania 35 vo výške 300.-€ a pre Dom Charitas, Stred 416 vo výške 200.-€ na zakúpenie vianočných darčekov pre klientov zariadení. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
– 18. Žiadosť o opätovné potvrdenie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v prevádzke reštaurácia Jana Smolková, Stred 153, 027 05 Zázrivá pre žiadateľa: Junior Game spol. s r.o., Bebravská 11, 821 07 Bratislava. Za hlasovali všetci 6 prítomní poslanci.
9. -10. Interpelácie poslancov, diskusia:
– p. starosta navrhol, aby sa na budúcom OZ schválilo VZN obce o dani z nehnuteľností, kde sa zvýšia dane z pozemkov a zo stavieb cca o 15 %, poplatky za komunálne odpady navrhol zvýšiť o 10 %, aby nebolo dotovanie nákladov spojených s odpadmi také veľké,
– p. starosta tiež informoval, že na zbernom dvore sa plocha upravila a kladie sa tam dlažba našimi pracovníkmi,
– prevádzkovanie cukrárne v kult. dome by sa malo ukončiť k 31. 12. 2015, bude potrebné rekonštruovať sociálne zariadenia, kuchynku, kúrenie …
– v roku 2016 bude tiež potrebné riešiť verejný rozhlas, jeho rekonštrukciu,
– p. Stanislav Žúbor sa informoval o prejazdnosti cesty do Oravskej Lesnej, p. starosta odpovedal, že v súčasnosti sa rekonštruuje poškodený most na tejto ceste, teda cesta je neprejazdná. V budúcom roku by sa malo zvolať jednanie ohľadom tejto cesty aj s Okresným úradom Dolný Kubín, odborom dopravy, aby sa mohla uvedená lesná cesta využívať aspoň osobnými vozidlami medzi Zázrivou a Oravskou Lesnou.
11. Schválenie uznesenia:
– návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie p. Bc. Jozef Jurík a aj všetci 6 prítomní poslanci ho schválili.
12. Záver:
– p. starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.
Zapísal: Ing. Ján Žúbor

JUDr. Matúš Mních
starosta Obce Zázrivá

Overovatelia zápisnice: Anton Drengubiak Stanislav Žúbor

Na stiahnutie vo forme PDF tu:

Zápisnica OZ, konaného dňa: 13. 11. 2015