Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej

Z á p i s n i c a

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ,

konaného dňa : 25. 05. 2012 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod.

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny.

1.Otvorenie: p. starosta    privítal 7  prítomných poslancov , občanov na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 7 prítomní poslanci schválili.

2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

Zapisovateľ: Ing. Ján Žúbor, overovatelia zápisnice: Tibor Bílek a Jozef Červeň.

3.  Voľba  návrhovej  komisie: predseda Bc. Jozef Jurík, člen Ing. Miroslav Macek a Pavol Otruba.

Voľba členov školskej rady: Stanislav Žúbor, Ambróz Otruba, Bc. Jozef Jurík a Ján Štyrák ( za Dobrovoľný hasičský zbor v Zázrivej). Za hlasovali všetci 7 prítomní poslanci.

4.   Rôzne veci týkajúce sa obce a občanov:

– žiadosti predniesol prednosta Ing. Ján Žúbor.

1.Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu pre p. Ivetu Kozákovú, Stred 87, Zázrivá. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami, nakoľko v súčasnosti nemá obec voľný byt.

2.Žiadosť p. Ing. Františka Smiška s manž., bytom Bieloruská 5, Michalovce o poskytnutie súčinnosti pri realizácii protipovodňových opatrení. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami pre nedostatok finančných prostriedkov

3.Žiadosť p. Albína Chudaša, Havrania 34, Zázrivá o finančný príspevok na rekonštrukciu mostu ku jeho domu. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami, nakoľko sa jedná o súkromný most a tiež pre nedostatok finančných prostriedkov.

4. Žiadosť p. Jozefa Jantu s manž., Stred 420, Zázrivá o odkúpenie časti neknihovaného pozemku z parc. č. E KN 20967/3 o výmere cca 70-80 m2 pod výstavbu garáže pri ich rod. dome v k. ú. Zázrivá, Ústredie. O odpredaji požadovaného pozemku rozhodne OZ po doložení geometrického plánu, pričom pozemok nemôže byť evidovaný ako vodná plocha. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami.

5.Žiadosť p. Margity Volekovej, Ráztoky 35, Zázrivá o odkúpenie neknihovaných pozemkov parc. č. C KN 1637/30 TTP o výmere 75 m2 v k. ú. Zázrivá, Demkovská /Rovná Hora/ pri novostavbe penziónu. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami, po vytýčení pozemku v teréne a vykonanej obhliadke sa môže uvedená žiadosť nanovo prejednať.

6.Žiadosť p. Jozefa Marku a manž., M. Hattalu 2159/38-43, Dolný Kubín o odkúpenie neknihovaného pozemku – časti parc. č. 20911/2 – ostatné plochy o výmere cca 60 m2 pod výstavbu garáže v k. ú. Zázrivá, Ráztoky. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami, nakoľko v danom mieste sú pomerne stiesnené pomery ( pozemok úzky pri št. ceste a potoku ).

7. Žiadosť p. Jána Mahúta, Plešivá 3, Zázrivá o  odkúpenie neknihovaných pozemkov parc. č. C KN 3888/3 – orná pôda o výmere 63 m2 , C KN 3896/11– ostatná plocha o výmere 16 m2 a C KN 3896/9 – ostatná plocha o výmere 17 m2 v k. ú. Zázrivá, Plešivá. O odpredaji rozhodne OZ po vysporiadaní si  priľahlých pozemkov od súkromných vlastníkov žiadateľmi. OZ vzalo žiadosť na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami.

8. Žiadosť p. Jozefa Záňa, Dolina 127, Zázrivá o odkúpenie neknihovaného pozemku pri jeho rod. dome v k. ú. Zázrivá, Dolina. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami, pozemok sa ponechá v majetku obce, žiadateľ ho môže užívať ako doposiaľ.

Na zasadaní OZ sa zúčastnila aj p. Mgr. Mevecká, ktorá v našej obci prevádzkuje lekáreň. Informovala o pomerne vážnom stave, nakoľko soc. zariadenia v našej obci – Dom Charitas a Domov dôchodcov v Havranej pre svojich klientov u nej odoberajú veľmi málo liekov, hygienických pomôcok. Aj ďalší občania si lieky a pomôcky nevyberajú u nej, čo jej negatívne pôsobí na tržby a celkové fungovanie lekárne. Tiež informovala, že vláda pripravuje zníženie cien liekov, ale hlavne na úkor lekární. Poslanci, starosta a hl. kontrolór navrhli, že sa vyzvú občania v relácii v miestnom rozhlase, aby si lieky pokiaľ možno vyberali v našej lekárni, aby nemusela svoju prevádzku ukončiť, prípadne jej znížiť nájom, pričom p. Mgr. Medvecká reagovala, že tento nájom nie je rozhodujúci pre chod lekárne, pre ňu je dôležitý nárast vyberania liekov u nej. P. starosta tiež informoval, že obec má v Dome Charitas 6 miest, takže bude jednať s Mgr. Jánom Majdišom, aby aj na tieto miesta ( klientov ) sa vyberali lieky v jej lekárni. Väčšinu liekov vyberá doteraz Dom Charitas v lekárni Spišskej katolíckej charity. Dom dôchodcov v Havranej zase vyberá lieky v žilinských lekárňach. P. Mgr. Medvecká tiž upozornila na zatekanie stropu z bytu Trúchlych, bude potrebné tomuto zatekaniu zabrániť a vymaľovať strop v lekárni. 8.Informáciu p. Mgr. Medveckej o stave a fungovaní lekárne v Zázrivej. 8.Informáciu p. Mgr. Medveckej o stave a fungovaní lekárne v Zázrivej. OZ vzalo na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami.

9.Žiadosť rodiny Sporkovcov, Kozínska 11, Zázrivá o pomoc pri odstraňovaní následkov po povodni ( poškodené obytné pivničné priestory v dome) a to vo forme materiálovej pomoci do výšky 100.- € . OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslacami.

10.Žiadosť p. Pavla Tyemiaka a manž., bytom SNP 1200/19, Dolný Kubín o odkúpenie spoluvlastníckych podielov obce v podiele 4/63-iny v pozemkoch zobrazených v zmysle geom. plánu č. 45564604-7/2012, úradne overeného 09. 03. 2012 ako C KN parc. č.:   806/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2, čo predstavuje 16,95 m2,  806/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, čo predstavuje 2,10 m2,  806/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2, čo predstavuje 0,83 m2,  806/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, čo predstavuje 0,19 m2,  807/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, čo predstavuje 0,06 m2 a   807/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, čo predstavuje 0,25 m2, za cenu: 5.- €/m2, odpredaj pozemkov sa posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko odpredávané priľahlé pozemky k pozemkom žiadateľov, svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov. Za odpredaj hlasovali všetci 7 prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej ( zo všetkých 9 poslancov OZ ) a to: Tibor Bílek, Jozef Červeň, Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek, Pavol Otruba a Stanislav Žúbor. Po vysporiadaní pozemkov si chcú postaviť rodinný dom.

11. OZ rozhodlo neodpredať žiadateľovi spol.   SYRMIX Zázrivá, s.r.o. , Dolina č. 164, zastúpenej konateľkou p. Katarínou Košarišťanovou,  pozemok zobrazený v zmysle geom. plánu č. 36433756-166/2011, úradne overeného 25. 10. 2011, ako C KN parc. č. 720/9-TTP o výmere 32 m2 . Za odpredaj hlasovali  zo 4 prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva v Zázrivej zo 7 prítomných poslancov a to: Anton Drengubiak, Bc. Jozef Jurík, Ing. Miroslav Macek a Stanislav Žúbor, čo však nie je požadovaná 3/5 – inová väčšina v zmysle §  9a, ods. 8e, Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov,  hlasovania sa zdržali 3 poslanci: Tibor Bílek, Jozef Červeň a Pavol Otruba. Proti odpredaju nebol nikto.

12. OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami opravu obecného mostu v Doline „u Záňov „ do výšky 3.500.- €.

11.Úpravy cestovného poriadku SAD podľa návrhu SAD, OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami.

13. OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami opravu chodníka (obrubníky, štrky, asfaltový kryt alebo zámková dlažba ) v Ústredí (Vyšný koniec) a oprava múrika   pri  kaplnke v Ústredí (Vyšný koniec), čím sa rozšíri cesta od cca 0.5 až do 0,8 m.

14.  OZ schválilo všetkými 6 prítomnými poslancami , 1 sa zdržal (Tibor Bílek ) opravu cesty „do Pasiek“ ( asfaltový koberec ). P. starosta predpokladá náklady cca 12 tisíc eur.

– Mgr. Jozef Kazárik, hlavný kontrolór obce predniesol správu o kontrolnej činnosti za obdobie marec – máj 2012. Správu vzalo OZ na vedomie všetkými 7 prítomnými poslancami.

5. Úprava rozpočtu obce, ZŠ na rok 2012:

– OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami úpravu rozpočtu ZŠ v Zázrivej podľa predloženého návrhu,

– OZ schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami úpravu rozpočtu obce  na rok 2012 – zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu.

6. Prerokovanie a schválenie platu starostu:

– návrh úpravy predniesol prednosta úradu a OZ ho schválilo všetkými 7 prítomnými poslancami  s účinnosťou od 1. 6. 2012 vo výške 2.025.-€ ( 1,98 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve plus navýšenie o 30 %).

7. – 8. Interpelácie poslancov, diskusia:

– p. Anton Drengubiak poukázal na potrebu opravy cesty od bet. mostu ku zbernému dvoru, vyspraviť a vyasfaltovať. P. starosta informoval, že jednal aj so zástupcami LBG byty, ktorí by sa mali na oprave tejto cesty aj finančne podielaľ, predpokladá opravu v II. polroku 2012, tiež konštatoval, že pri riešení centra, oprave cesty , bude potrebné doriešiť kanalizáciu oproti domu Viktora Kršku, kde stojí voda, kanalizačné potrubie je asi poškodené, upchaté. P. starosta informoval, že bude potrebné predĺžiť verejnú kanalizáciu po býv. obecný úrad, napojiť ho nej , ako aj Urbársky dom a pri tom v jednom výkope riešiť aj odvodnenie cesty v danom úseku do potoka od domu smútku,

– p. Jozef Červeň poukázal na potrebu opravy cesty od hájenky po križovatku na Plešivú /obecná cesta / , ako aj na potrebu opravy cesty smerom do Ústredia po zriadení kanalizačných prekopávok  št. cesty, tiež oprava zábradlia na lavici do Fašánkov na Mlynisku,

– p. Katarína Bellová sa informovala o kanalizačných prípojkách z rodinných domov do verejnej kanalizácie, p. starosta informoval, že do konca júna 2012 budú musieť občania, ktorých sa to týka, podpísať zmluvy s OVS, a.s., Dolný Kubín, samotné napojenia sa budú realizovať  cca od   septembra 2012, tiež požiadala v mene školníka ZŠ o pomoc pri maľovaní okien na škole počas letných prázdnin pracovníkmi obce – na aktivačnej činnosti, čo aj p. starosta prisľúbil

– p. Stanislav Žúbor reagoval, že aj rodičia žiakov by mohli pomôcť

– hl. kontrolór tiež poukázal na potrebu zverejňovania neplatičov daní a poplatkov za komunálny odpad, aby sa zlepšil výber daní a poplatkov. Tiež pripomenul potrebu riešenia majetkovo – právnych vzťahov k pozemkom pod starým cintorínom, domom smútku, parkoviskom a cestami pri dome smútku s farským úradom,

– Bc. Jozef Jurík sa informoval o záverečnom účte obce za rozpočtový rok 2011, p. starosta informoval, že bude do budúceho OZ predložený .

9. Schválenie uznesenia:

– návrh uznesenia predniesol Bc. Jozef Jurík a všetci 7 prítomní poslanci ho aj schválili.

10. Záver:

– p. starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadanie OZ.

 

Zapísal: Ing. Ján Žúbor                                                          Mgr. Matúš Mních – starosta  obce  Zázrivá